Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

 • วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์บทความ 

 1. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 2. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 3. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทาง วิชาการ คือ เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้ทำการทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง หรือเป็นบทความที่เสนอถึงความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฎี ประกอบหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย
 4. ผลงานทางวิชาการที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจาก ผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการ อ้างอิงที่ถูกต้อง
 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อกําหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด
 6. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) แล้ว
 7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการแล้วเท่านั้น

 

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ

 1. ให้พิมพ์โดยใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว
 2. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
 3. ใช้ตัวอักษรแบบ Browallia UPC/New
 4. ระยะห่างระหว่างบรรทัดใช้ Double Space โดยมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง)
 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ

   

   

  • ระยะขอบบน (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบล่าง ( Bottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบซ้าย (Left margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบขวา (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร

 

รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับ

ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดให้อยู่ชิดซ้ายหน้ากระดาษ ชื่อภาษาอังกฤษ ขึ้นต้นคําให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ และให้ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ โดยให้กํากับหมายเลขยกกําลังไว้ต่อท้ายด้วย สําหรับชื่อของหน่วยงานให้พิมพ์ไว้ในส่วนของเชิงอรรถ (หน้าที่ 1) โดยพิมพ์ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ตรงกับตัวเลขยกกําลังที่กํากับไว้ใน หน้าเดียวกัน

บทคัดย่อ และ ABSTRACT ใช้ตัวอักษรขนาด 18 ตัวหนา และให้จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ สําหรับเนื้อความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ โดยเนื้อหาต้องครอบคลุมถึงบทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณ์ผล เป็นลําดับ

คําสําคัญ (Keywords) : ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 3 – 5 คํา โดยพิมพ์ต่อจากส่วนเนื้อหาของบทคัดย่อ และ Abstract ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ และให้จัดชิดซ้ายของหน้ากระดาษ

เนื้อหา ให้จัดพิมพ์เป็น 1 คอลัมน์ หัวข้อใหญ่ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวหนา หัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวหนา จัดชิดซ้ายคอลัมน์ เนื้อความใช้ตัวอักษรขนาด 14 ตัวปกติ โดยให้บรรทัดแรกของทุกย่อหน้าเยื้อง 0.5 นิ้ว ของบรรทัดถัดไป โดยเรียงหัวข้อตามลําดับดังนี้ บทนํา วิธีดําเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปและวิจารณ์ผล กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอ้างอิง

รูปภาพ จัดให้ชิดซ้ายของคอลัมน์ ความละเอียดของรูปภาพไม่น้อยกว่า 600×600 dpi คําบรรยายรูปภาพให้พิมพ์ไว้ใต้รูปภาพ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ โดยให้แนบไฟล์รูปภาพที่ประกอบในเนื้อเรื่องมาต่างหาก จากไฟล์เอกสารปกติ

ตาราง จัดให้ชิดซ้ายของคอลัมน์ รูปแบบของตารางให้ใช้แบบ Table classic I คําบรรยายตารางให้จัดพิมพ์ไว้ด้านบนของหัวข้อตาราง และใช้ตัวอักษรขนาด 12 ตัวปกติ

หมายเหตุ ต้นฉบับบทความที่นำส่่งจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนที่กําหนดเท่านั้น จึงจะไดร้ับการพิจารณาดําเนินการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์

 การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง

 • การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้วงเล็บชื่อผู้แต่ง (ภาษาไทย) ชื่อสกุลผู้แต่ง (ภาษาต่างประเทศ) และปีที่พิมพ์ของเอกสารที่อ้างถึง ต่อท้ายข้อความที่ต้องการอ้าง ตัวอย่าง
  ……………………………………………….. (มณี และคณะ, 2550) หรือ ……………………………………. (Archawaranon et al., 2003)
  Archawaranon et al. (2003) ……………………………………… หรือ มณี และคณะ (2550) ……………………………………………….
 • การอ้างอิงท้ายเรื่อง
 1. วารสาร
  ก. ภาษาไทย

   

   

  ชื่อผู้เขียน (ให้เขียนชื่อเต็ม ตามด้วยชื่อสกุล). ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร (ใช้ชื่อเต็ม). ปีที่ (ฉบับที่): หน้าที่ปรากฏบทความ. เช่น
  พุทธชาติ โปธิบาล และ ธนานันท์ ตรงดี. 2541. สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น. วารสาร สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์. 4(2): 167-187.

  ข. ภาษาอังกฤษ

  ใช้เช่นเดียวกับภาษาไทย แต่ชื่อผู้เขียนใช้ชื่อสกุลขึ้นก่อน, ตามด้วยตัวอักษรย่อของชื่อต้น. และวารสารใช้ชื่อตัวย่อตามเกณฑ์ที่ใช้กัน เช่น
  Archawaranon, M. 2003. The impact of human interference on Hill Mynahs Gracula religiosa breeding in Thailand. Bird Conserv. Intl. 13 (2): 139-149.
 2. หนังสือ

  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์. ผู้จัดพิมพ์. เช่น
  มณี อัชวรานนท์. 2549. นกขุนทอง: งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์นกในเขตร้อน. กรุงเทพฯ. อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
  Sharp, W.F. 1985. Investment. 3rd ed. New Jersey. Prentice-Hall.
 3. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องหรือรายงานประจําปี

  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ใน ชื่อบรรณาธิการ. ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์ ถ้ามี), หน้าที่ปรากฏบทความ. ผู้จัดพิมพ์. สถานที่พิมพ์. เช่น
  เสรี ลีลาลัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกําลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ). 1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัยใหม่ (หน้า 90-141). ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ.
 4. การอ้างอิงจากวารสารออนไลน์

   

  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่และฉบับที่พิมพ์: หน้าที่ปรากฏบทความ. ที่มา: สถานที่มาของสารสนเทศ. เช่น
  Overby, J.M. 1996. Ozone brings better water. Water Technology [Online]. 19, no. 5: 62-64. Abstract from Dialog File: Water Resources Abstract (117) Item: 00798344
 5. วิทยานิพนธ์

  ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. สถานที่พิมพ์. ชื่อสถาบันการศึกษา
  พรชัย วงศ์วาสนา. 2543. การศึกษาชีววิทยาประชากรของนกขุนทองในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

 

การส่งต้นฉบับ

ส่งต้นฉบับ จํานวน 4 ชุด พร้อมแผ่น CD จํานวน 1 แผ่น ไปยัง กองบรรณาธิการวารสารวิจัยรามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัย ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2310-8696, โทรสาร 0-2310-8119

02 orenge

คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง