การประชุมนานาชาติ  The 16th FERCAP International Conference “Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific”

การประชุมนานาชาติ  The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific"   ตามที่ วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference "Toward Research Ethics Harmonization in รายละเอียด

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

ด่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055) สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. รายละเอียด

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

"มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)" ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีระดับชาติ ในการนำเสนอผลการวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ และกลไกสำคัญในการเชื่ีอมโยงการวิจัยของประเทสไทยที่มีศักยภาพไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ระดับประเทศและนานาชาติ โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์ผกรและเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รายละเอียด

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน                     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานแหล่งทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่       เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง ๆ โดยระบบ รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์  เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙ ด้วยองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ซึ่งมีความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จะจัดให้มีการประชุม  ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกและ/หรือ นักวิจัยรุ่นเยาว์ เข้าร่วมการประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ ๙ ในสาขาฟิสิกส์ รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)

ด้วยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "านวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production). ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านปาล์มน้ำมันได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัย การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค ประจำปี 2559”           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) พัฒนาระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR) เพื่อบูรณาการข้อมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมอบหมายให้สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในรายละเอียดประวัติคณะผู้วิจัย และการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการวิจัยในปีงบประมาณ       พ.ศ.2560 อันจะเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอความอนุเคราะห์นักวิจัยที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนินการดังนี้ ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนักวิจัยให้เป็นปัจจุบัน รายงานความก้าวหน้าของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ ดำเนินการวิจัย (โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2560-2561) โดยนักวิจัยสามารถดาวน์โหลดคู่มือประกอบการดำเนินการในข้อ 1 และ รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการความร่วมมือไทย–จีน (NRCT-NSFC) ด้าน Future Earth เนื้อความ : วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการความร่วมมือไทย-จีน (NRCT-NSFC) แผนงาน Future Earth ประจำปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) รายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559) ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียด