ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ๒ "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คกส. และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" ที่จัดโดย สพสว.วช. ทุกรุ่น สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" โดยขอให้ส่งใบตอบรับ ที่โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ หรือ email: admin@labanimals.net ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (รับจำนวนรุ่นละ ๕๐ คน) 

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

กำหนดการ และใบตอบรับ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ๒ สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๑๕๖๐

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ สามาารถผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจ้ัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้

        ๑. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        ๒. กิจกรรมประกวดส่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมวานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

        ในการนี้ วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างงาน "มหกรรมวานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑๐ แผ่น ให้ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๙

โทรสาร  ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙, ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๕

e-mail : rin.nrct4@gmail.com

www.nrct.go.th

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒ 

             ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสือมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน 

             ในการนี้ วช. จึงเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44 หรือกรอกแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งส่งกลับมายัง วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๑๕๖๐

 

เอกสารเพิ่มเติม

วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒

กำหนดการ

แบบลงทำเบียน

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทดเทคโนโยลีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ตาม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๑๕๖๐ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th

 

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ 2559

ดาวน์โหลด

  1. แบบสรุปภาพรวมโครงการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
  2. แบบสรุปข้อมูลบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ในปีงบประมาณ 2559
  3. แบบรายงานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558
  4. คู่มือการกรอกข้อมูล 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ : ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทร. 025612445 ต่อ 511 – 513

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และให้องค์กร/นักประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ได้แนบแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) มาแล้ว  เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนทำกิจกรรม และ/หรือได้รับรางวัลจากกิจกรรมของ วช. ได้ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดง

1.แบบข้อมูลประกอบในการจัดทำโปสเตอร์

2.แบบตอบรับโครงการรับทุนอุดหนุนกิจกรรม

3.แบบตอบรับโครงการรางวัลนานาชาติ

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้ 

1.หนังสือเชิญหน่วยงาน

2.ปฏิทินกิจกรรม

3.โครงการการบ่มเพาะ

4.กำหนดการบ่มเพาะ

5.แบบตอบรับ

6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ 

การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

การรับสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม 

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้ง

3. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

4.ใบสมัคร

4.1 กลุ่มที่ 1 บุคคล 

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก1-1,1-2)

4.2 กลุ่มที่ 2 ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา 

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 2-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก2-2, 2-3)

4.3 กลุ่มที่ 3 ผู้แทนเอกชน 

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 3-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก3-2, 3-3)

4.3 กลุ่มที่ 4 ผู้แทนสมาคม

– ใบเสนอชื่อ (สพสว.วช.-กก 4-1)

– ใบสมัคร (สพสว.วช.-กก4-2, 4-3

ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61

แบบเสนอนักวิจัย

แบบเสนอผลงานวิจัย

แบบเสนอวิทยานิพนธ์

แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

การลงทะเบียน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไNซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=42 ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=44

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com