การลงทะเบียน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไNซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43 ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดดังต่อไปนี้

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=42 ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=44

 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว และความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

……………………………………………………………………………

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) วช.

1.     การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (กนกพร/เกศรา)  E-mail : cassava.nrct@gmail.com

2.    การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงการ หากการ ดำเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดำเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านการประเมินผลงานวิจัย ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนามาตรฐานการ ประเมินผลที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้าร่วมการฝึก ฝึกอบรม รวมถึงมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการประเมินผล ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 วช. ร่วมกับ สวก. ได้ดำเนินโครงการการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย จำนวน 3 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 311 คน และในปีงบประมาณ 2560 วช. ได้กำหนดให้มีโครงการดังกล่าวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น การพัฒนาให้มีนักประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2579 7435 ต่อ 3616 (เกษรา), 3611 (จิราภรณ์) และส่งใบสมัครทางโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail : training.arda@gmail.com

 

“รับจำนวน รุ่นละ 100 คน เท่านั้น”

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ

สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 ประเด็นวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัย

Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาต้านจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ ผู้สั่งใช้ยา จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1.3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระบบบริการ ด้วยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Genomic medicine)

2. กำลังคนด้านสุขภาพ

3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

 

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ท้องถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

8) สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/ เขต ด้วยกลไก R2P (Routine to Policy)

5. การเงินการคลังสุขภาพ

10) การสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย

13) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

14) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยื่นเสนอโครงการได้โดยตรงทาง (https://www.hsri.or.th/proposal2561)

 2. หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

 3. โครงการ/แผนงานวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย 1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 4. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 33/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (file แนบ)

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย

 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์ 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ออกประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)

1 ธ.ค.2559–15 ม.ค.2560

2.

คณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ เพื่อประกอบการเสนองบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงบประมาณ

1 ก.พ.2560-30 เม.ย.2560

3.

ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

4.

ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

การสมัครรับทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.hsri.or.th/proposal2561) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร โทรศัพท์ 02 832 9257 Email surangrat@hsri.or.th หรือคุณพัชราภรณ์ พัฒนภูติวงศ์ โทรศัพท์ 02 832 9224 Email patcharaporn@hsri.or.th


รายละเอียดและองค์ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์)

 

          มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 – ทิศทางการวิจัยของ สวรส. ปีงบประมาณ 2561 

 – Implementation research 

 – กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์ 

– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. คลิก download form proposal(proposal.docx) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอการวิจัย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนช้อมูลเหมือนในไฟล์ proposal.docx
 4. คลิก upload file proposal(proposal.docx) (ที่เติมข้อมูลครบถ้วนแล้ว) มายังระบบ
 5. คลิก submit
 6. รอรับแจ้งจาก email ตอบรับจากระบบ
 7. ขนาดไฟล์ proposal.docx ที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ควรเกิน 500kb

*** สวรส.ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

ประกาศรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติและการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

(สำเนา) ประกาศผลนักวิจัยดีเด่น

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัย59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลวิทยานิพนธ์59

(สำเนา) ประกาศผลรางวัลสิ่งประดิษฐ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

(สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์60

(สำเนา) ประกาศรับสมัครสิ่งประดิษฐ์61

แบบเสนอนักวิจัย

แบบเสนอผลงานวิจัย

แบบเสนอวิทยานิพนธ์

แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

ตามนโยบาลของรัฐบาลในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการวิจัย เพื่อแนวทางในการพัฒนาและ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปสู่สากล ทั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.ก็เป็นอีก หนึ่งหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านการเกษตร ทั้งเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย์แต่ขณะนี้พบว่ามี ข้อเสนอโครงการวิจัยส่งเข้ามาขอรับทุนสนับสนุนเป็นจ านวนมากแต่มีโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้จริงที่ผ่านการพิจารณาการให้ทุนเป็นจำนวนน้อย เนื่องจากนักวิจัยยังขาดทักษะการเขียนเสนอ โครงการวิจัยให้ตรงตามเป้าหมายการวิจัยที่กำหนดและสามารถน าไปใช้ได้จริง กระบวนการท างานวิจัย วัตถุประสงค์ และชื่อโครงการวิจัยไม่สอดคล้องกัน ไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการวิจัย เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ได้ไม่ ใช้เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยที่ใหม่ ขาดการ Review โครงการก่อนจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จึงทำให้ไม่สามารถ ขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.หรือแหล่งทุนอื่นๆได้ สวก.จึงเห็นว่าการได้มาซึ่งโครงการวิจัยที่มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งกับ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน นักวิจัยควรเรียนรู้วิธีการก าหนดเป้าหมายงานวิจัยที่ชัดเจน พัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการให้สอดคล้อง ตั้งแต่ความสำคัญของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจัย งบประมาณที่เหมาะสม และชื่อโครงการวิจัย ดังนั้น สวก. ในฐานะผู้ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยจึงได้มี การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด” เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการ เทคนิคในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิ์ภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียน ข้อเสนอโครงการวิจัย และข้อเสนอแนะในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจาก สวก.

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. โดยได้รับ ทุนจาก สวก. คิดเป็นร้อยละ 30 (จำนวน 3 โครงการ) ของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ผู้ที่สนใจที่จะยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยจาก สวก. จำนวน 30 คน (โครงการละ ไม่เกิน 3 คน)

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง www.arda.or.th ในภายวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสำนักงานถือเป็นอันสิ้นสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life

1.ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง Research for Sustainable Life

2.โครงการสัมมนาวิชาการ JSPS – NRCT – JAAT เรื่อง “Research for Sustainable Life”

3. JSPS – NRCT – JAAT Seminar on Research for Sustainable life

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ

สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 ประเด็นวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัย

Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาต้านจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ ผู้สั่งใช้ยา จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1.3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระบบบริการ ด้วยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Genomic medicine)

2. กำลังคนด้านสุขภาพ

3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

 

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ท้องถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

8) สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/ เขต ด้วยกลไก R2P (Routine to Policy)

5. การเงินการคลังสุขภาพ

10) การสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย

13) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

14) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยื่นเสนอโครงการได้โดยตรงทาง (https://www.hsri.or.th/proposal2561)

 2. หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

 3. โครงการ/แผนงานวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย 1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 4. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 33/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (file แนบ)

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย

 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์ 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ออกประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)

1 ธ.ค.2559–15 ม.ค.2560

2.

คณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ เพื่อประกอบการเสนองบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงบประมาณ

1 ก.พ.2560-30 เม.ย.2560

3.

ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

4.

ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

การสมัครรับทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.hsri.or.th/proposal2561) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร โทรศัพท์ 02 832 9257 Email surangrat@hsri.or.th หรือคุณพัชราภรณ์ พัฒนภูติวงศ์ โทรศัพท์ 02 832 9224 Email patcharaporn@hsri.or.th


รายละเอียดและองค์ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์)

 

          มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 – ทิศทางการวิจัยของ สวรส. ปีงบประมาณ 2561 

 – Implementation research 

 – กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์ 

– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. คลิก download form proposal(proposal.docx) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอการวิจัย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนช้อมูลเหมือนในไฟล์ proposal.docx
 4. คลิก upload file proposal(proposal.docx) (ที่เติมข้อมูลครบถ้วนแล้ว) มายังระบบ
 5. คลิก submit
 6. รอรับแจ้งจาก email ตอบรับจากระบบ
 7. ขนาดไฟล์ proposal.docx ที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ควรเกิน 500kb

*** สวรส.ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

Download form proposal           ยื่นข้อเสนอการวิจัย 

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
ประกาศผลวันที่: 1 พฤษภาคม 2560

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์: http://rgjadvanced.trf.or.thศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนต่างๆ ได้ที่: http://rgjadvanced.trf.or.th/rgjadvance_download.aspx

FlowChart-RGJadvance2560