ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้เชิญชวนหน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากผู้จัดงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ได้ประสานงานเชิญชวนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย / นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ให้ทาง วช. ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่ง แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และ Entry form ตลอดจนแบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวกัลยวัณ วิชาญวิทยา และนางสาวอาภาภัทร ธนาสุวกิจ

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๗ – ๕๐๙ 

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘

Website: http://inventorday.nrct.go.th

E-mail: pver.nrct@gmail.com 


 

หนังสือเชิญ ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

 


 

Link ประชาสัมพันธ์ วช.

แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน 

Appliction Form (word)

แบบฟอร์มของ วช.

แบบฟอร์มของ วช.

1. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (word)

    แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (pdf.)

2. แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (word)

    แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (pdf.)

 

 

 

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งนำเนาหนังสือ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชียวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ต้องสอดคล้องคามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศ โดยส่งแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

 

หนังสือนำส่ง ขออนุเคราะห์ประกาศยางพารา

link ประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์ม กนผ. 2

แบบฟอร์ม กนผ. 2-1

แบบฟอร์ม กนผ. 2-2

 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show 2017”

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยส่งเชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประสานจุดแข็งของภาคธุรกิจเข้ากับนักวิจัย เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีไปต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยี นั้น

ในปี ๒๕๖๐ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการนี้ สวทช. จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดั้งนี้

๑. เทคโนโลยีที่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่มีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา ๒% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ ๑ ครั้ง และสามารถนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่ชำระแล้วมาหักลดได้

๒. เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่ผู้สนใจรับอนุญาตใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม เช่นค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยโดยตรง

ผลงานทั้ง ๒ กลุ่มดังกล่าวสามารถส่งได้ทาง www.thailandtechshow.com เข้าระบบดัวย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสโรชา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี อีเมลล์ sarocha.phengsri@nstda.or.th โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๑ 

 

หนังสือเชิญ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีกำหนดจัดโรงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ส่ง บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผลพิจารณาการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณจุฑารัตน์ ทองพูล E-mail: jutarant9195@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๕๒๘๐๙๔ หรือ คุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล E-mail: netcenter_win@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๕๓๙๗๗๗ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

หนังสือเชิญ

กำหนดการและใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ขึ้น ระว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2007)" ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพิ่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตราฐาน 

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposuim 2017 ทั้งในภาค การบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (​Poster Presentation) ใน ๕ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

๒. การวิจัยด้านการเกษตรเพิ่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

๓. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 

๔. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสังคมประชาคมอาเชียน

๕.​ การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ www.researchexpo.nrct.go.th (click ที่ link : Thailand Research Symposuim) ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สามารถเข้าดูได้ผ่านทาง website : https://www.nstda.or.th/ChairProfessor และ Facebook : https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วงงานภาครัฐ หน่วงงานแหล่งทุน และหน่วงงานอื่นๆ 

เพื่อให้ผู้บริหารงาน นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงาน มีความความเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ได้ถุกต้องและครบถ้วน วช. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัย เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ จะจัดเป็นประจำทุกเดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐ จำนวนครั้งละ ๓๖ คน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2090 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ NRMS ช่าง ๒ ๒๕๖๐

รายละเอียดอบรม NRMS ช่วงที่ ๒ ๒๕๖๐

ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ๒ "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และรุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๕๐๘ ชั้น ๕ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ 

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คกส. และ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" ที่จัดโดย สพสว.วช. ทุกรุ่น สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ "สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์" โดยขอให้ส่งใบตอบรับ ที่โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๓๘๘ หรือ email: admin@labanimals.net ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ (รับจำนวนรุ่นละ ๕๐ คน) 

 

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรม สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

กำหนดการ และใบตอบรับ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร ๒ สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๑๕๖๐

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ สามาารถผลิตผลงานสิ่งประดิษฐ์เผยแพร่สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจ้ัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ดังนี้

        ๑. กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

        ๒. กิจกรรมประกวดส่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน "มหกรรมวานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

        ในการนี้ วช. ขอเชิญนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างงาน "มหกรรมวานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประกวดผลงานและข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ วช. กำหนด จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑๐ แผ่น ให้ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๕๑๗, ๕๑๙

โทรสาร  ๐-๒๕๗๙-๐๑๐๙, ๐-๒๕๗๙-๐๔๕๕

e-mail : rin.nrct4@gmail.com

www.nrct.go.th

 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒ 

             ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสือมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน 

             ในการนี้ วช. จึงเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44 หรือกรอกแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งส่งกลับมายัง วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๑๕๖๐

 

เอกสารเพิ่มเติม

วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒

กำหนดการ

แบบลงทำเบียน

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทดเทคโนโยลีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ตาม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๑๕๖๐ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th

 

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘