ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560”

ขยายเวลาส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้

1. เชิญส่งข้อเสนอโครงการ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ

4. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ

 

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)” ระหว่างวันที่ 15  – 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น  ดูรายละเอียดในประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
1-ประกาศรับ.pdf
2-กรอบวิจัยอพ.สธ.-วช.สัก.pdf
3 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
5 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
6 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
7 แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
8 แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
9 แบบหนังสือนำส่ง.docx

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีกำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ในโอกาสต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกรอบการวิจัย ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560-2561 ซึ่ง วช. จะได้รวบรวมและนำมาประมวลร่วมกับคณะทำงานกำหนดกรอบการวิจัยด้านดังกล่าว เพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็นกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560-2561 ต่อไป ได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) นับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559

ร่างกรอบการวิจัย >> http://bit.ly/2byNB0A

link http://www.nrct.go.th/research/framework/justice_process_6061.aspx

ติดต่อสอบถาม :
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412, 413 (ชุติมณฑน์/เกศรา/อุไร)
โทรสาร. 0 2579 2284, 0 2579 0566
E-mail : vijaibudget.nrct@gmail.com

 

 

วัตถุประสงค์

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

                   อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                   โดยนักวิจัยจะต้องนำเข้าข้อเสนอการวิจัยในระบบ  NRMS ด้วยตนเองและนำข้อเสนอการวิจัยที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัยชั้น 12 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วยข้อเสนอการวิจัยจำนวน 6 ชุด และ CD 1 แผ่น

หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560

"ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560"

สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) www.nrms.go.th โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 13 กรกฎาคม – วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เท่านั้น 

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ :

 1   ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย   
 2  กรอบการวิจัยด้านความมั่นคงและปัญหาชายแดนใต้ ประจำปี 2560  
 3  แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)   
 4  คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ค)  
 5  แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด)  
 6  คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 2ค)  
 7  แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)  
 8  แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)    
 9  แบบหนังสือนำส่ง   
 10  จริยธรรมการวิจัยในคน     
 11  จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง  
 12  ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ   
 13  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 14  จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ  
 15  มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  
 16   ประกาศ ปปช. ฉ.1  
 17  ประกาศ ปปช. ฉ.2  
 18  ประกาศ ปปช. ฉ.3  

หมายเหตุ :

1.เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ NRMS (www.nrms.go.th) และปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน / หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงานและผู้ร่วมวิจัย ที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทุกคนต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัย สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607

2.การส่งข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่ คอบช. กำหนด คือ

          – แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

          – แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

3.ควร ลงทะเบียนส่งข้อเสนอวิจัยก่อนกำหนดปิดรับอย่างน้อย 5 วัน เพื่อเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการแก้ไขได้ทันการณ์ หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียด เงื่อนไขการยื่นข้อเสนอการวิจัยได้ที่กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย(กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 406-407

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

 

ปีงบประมาณ 2559 – 2560

————————————————————-

           วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เท่านั้น

กรอบการวิจัยที่เปิดรับประกอบด้วย

     1. การพัฒนาเพิ่มอายุการเก็บรักษาบุหรี่และสภาพการหมดอายุบุหรี่ 
     2. ระบบภูมิสารสนเทศที่จะนำไปใช้ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกต้นยาสูบและต้นกัญชง 
     3. การสร้างมูลค่าเพิ่มฝุ่นผงใบยาและฝุ่นจากกระบวนการผลิต 
     4. โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง 
     5.งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Hemp

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

01-ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เรื่อง การรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2559-2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ รยส. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ รยส. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)(แบบ รยส. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา

07-แบบหนังสือนำส่ง

08-จริยธรรมการวิจัยในคน

09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

12-จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางการปฏิบัติ

13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

หมายเหตุ

  1. เพื่อความสะดวกขอให้ลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) และต้องปรับสถานะของตนเองให้เป็นปัจจุบัน (หัวหน้าโครงการ ผู้อำนวยการแผนงาน และผู้ร่วมวิจัย ทุกท่านที่จะยื่นขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยต้องลงทะเบียนเป็นนักวิจัยในระบบ http://www.nrms.go.th/Register.aspx  สามารถสอบถามเรื่องการลงทะเบียนนักวิจัยได้ที่ กองมาตรฐานงานวิจัย (กมว.) โทร 0 2561 2445 ต่อ 607 – 608
  2. การส่งข้อเสนอการวิจัย ต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS พร้อมเอกสารขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 10 ชุด (หนังสือนำส่ง+ข้อเสนอการวิจัยต้นฉบับลงนามจริง พร้อมสำเนา รวมเป็นจำนวน 10 ชุด+CD ที่บันทึกข้อมูลข้อเสนอฯ .pdf, .doc จำนวน 2 ชุด)และต้องส่งเอกสารทั้งหมดให้ถึงเจ้าหน้าที่ กบง.วช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. นี้เท่านั้น
  3. หากมีปัญหาสามารถสอบถามเรื่องรายละเอียดได้ ดังนี้

          – รายละเอียดเกี่ยวกับกรอบการวิจัย ติดต่อ ฝ่ายวิจัย และพัฒนา โรงงานยาสูบ คุณธัญญพัทธ์  โทร 0-2229-1252

          –  รายละเอียดเกียวกับการส่งข้อเสนอการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 404, 405 และ 412

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01_ประกาศรับข้อเสนอโรงงานยาสูบ.pdf
02_แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) แบบ รยส. 1ช.docx
03_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย(Research Program) แบบ รยส. 1ค.pdf
04_แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) แบบ รยส.1ย_1ด.docx
05_คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย(Research Project) แบบ รยส.2ค.pdf
06_แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา แบบ รยส.3.pdf
07_แบบหนังสือนำส่ง.docx
08-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
09-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
10-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
11-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
12-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
13-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

Activity_04

ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Activity_05

ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

Activity_06

ภาพที่ ๓  เดินขบวนด้วยความสวยงาม

 

 

 

Activity_07

ภาพที่ ๔ กีฬาทำให้มีความสุข

รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก”

วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม ได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนผู้สูงอายุต่าง ๆ ต่อไป

 

590723-11

ภาพที่ ๑

 

590723-12

ภาพที่ ๒

 

590723-13

ภาพที่ ๓

การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก”

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องบรรยาย ๕๐๕ และห้องปฏิบัติการชั้น ๑ ตึก KMB มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถพัฒนาและนำดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นเซรามิกในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และสร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตและชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่ง

590723-08

ภาพที่ ๑

 

590723-09

ภาพที่ ๒

 

590723-10

ภาพที่ ๓

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…”

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสรรพวุธวิทยา แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการต่อไป

590723-05

ภาพที่ ๑

 

590723-06

ภาพที่ ๒

 

590723-07

ภาพที่ ๓

 

ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล”

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงไว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเผยแพร่และพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลต่อไป

590723-01

ภาพที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประธานเปิดงาน

 


590723-02

ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

 

590723-03

ภาพที่ ๓  ตัวอย่างกิจกรรม

 

590723-04

ภาพที่ ๔  อาจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค วิทยากร