ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยพะเยา มีประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๗-๘ มือถือ ๐๘ ๒๖๒๙ ๑๙๗๐ อีเมล์: prconference@up.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น ๓ : Solution by Design) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตร โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๖,๕๐๐.- บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๗๖๓๒-๓๔ กด ๐ หรือ ๐๙๔-๙๕๑๙๖๔๕ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารแนะนำหลักสูตรฯ และกำหนดการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail:conference2018@dpu.ac.th กำหนดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dpu.ac.th/conference2018

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Platinum Award ที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร.)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Platinum Award
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการวิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรม

 

   

   

    

     

     

 

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิกา โชคพิกุลทอง เบอร์ติดต่อ (๐๓๔) ๓๔๑๕๔๕-๗ ต่อ ๑๒๕ เบอร์มือถือ ๐๙๒-๒๖๙๓๓๗๗

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

เอกสารแนบ๑ : โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประเภทที่ ๒ ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) ประเภทที่ ๓ ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยติดต่อ                คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๘๕-๐๕๘๑-๒ ต่อ ๑๐๗

เอกสารแนบ : รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ระเบียบการ

 

ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยางแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ส่งใบสมัคมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑: ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน ได้ที่ Website : http://www.grad.cas.ac.th โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๕๓๖-๘ ต่อ ๔๐๓ หรือ ๐๙๗-๓๐๓๘๓๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๔๖๕๓๙ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล และจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๑ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ๔ ฉบับ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ได้กำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และพิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม World Ballroom และการประชุมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนตามวันที่กำหนด ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่หน้างาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔,๖๑๘

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๔๐ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดเตรียมบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจโปรดแจ้งแสดงความจำนงลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (QR code) ท้ายหนังสือหรือกรอกใบสมัคและส่งไปที่ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

เอกสารแนบ๑ : ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ