Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563)

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563) ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างและการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อเป็นฐานในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างเท่าเทียม มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนทุกช่วงอายุของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 […]

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบ สวพ. – ระเบียบมร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553  – ระเบียบมร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553  – ข้อบังคับมร. การวิจัย 2553  – ระเบียบมร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552  – ระเบียบมร. เงินอุดหนุนการวิจัย งบแผ่นดิน 2552  – ระเบียบมร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552  – […]

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์และรูปแบบการส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับพิจารณาและตีพิมพ์บทความวิจัยสาขาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้  01-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) […]

Read More »

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน     ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

Read More »