วช.

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ในการนี้ วช. จึงเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th

การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

japan Science and Technology Agency (JST) และ Science and Technology in Society forum (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) สามารถเข้าร่วมได้ทุนการประชุมของ STS forum ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.nrct.go.th

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนดำเนินการตามขั้นตอนตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙ อีเมล sasivimol.t@nrct.go.th

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมผ่านทาง www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ โดยเมื่อลงทะเบียนผ่านระบบเรียบร้อยแล้วสามารถจัดพิมพ์บัตรบาร์โค้ดประจำตัวเพื่อแสดงสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้ทันที

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถาบันการศึกษา ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวศผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.nrct.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ด้านสังคมศาสตร์ ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia ในการนี้ วช. จึงได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารด้านสังคมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ วช. ได้สนับสนุนงบประมาณทุนอุดหนุนฯ จำนวน ๓ ทุน โดยผู้สนใจสามารถขอรับทุนฯ ได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมา

การรับสมัคนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea,NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF)

สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัคนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและใบสมัคได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/

เอกสารแนบ : การรับสมัคนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : สำเนาประกาศสำนักงานฯ

……………………………………

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. เห็นควรขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) เพื่อขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้รับทราบกิจกรรมและส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019 ทั้งในภาคบรรยาย (Oral Presentation) และ ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการส่งผลงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒  

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

เอกสารแนบ : กิจกรรมโครงการ

เอกสารแนบ๑ : ข้อมูลกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

เอกสารแนบ๒ : คู่มือการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา

……………………………………

การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” สำหรับปี ๒๕๖๒ วช. และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยได้กำหนดจัดงานเป็นปีที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (Thailand Research Expo 2019)” จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ

เอกสารแนบ : การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ

……………………………………

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ได้จัดให้มี “การประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า”

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่างได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ

เอกสารแนบ : สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

……………………………………

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย จีน

ในการนี้ วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการประจำปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มของ วช. ได้ที่ http://nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓

เอกสารแนบ : ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย จีน (NRCT-CASS) ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

……………………………………