เกี่ยวกับ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งส่วนราชการดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

– งานบริหารและธุรการ

– งานนโยบายและแผน

– งานคลังและพัสดุ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

– หน่วยประสานงานทุนวิจัยงบรายได้

– หน่วยประสานงานทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน

– หน่วยประสานงานทุนวิัยหน่วยงานภายนอก

– หน่วยฐานข้อมูลการวิจัย

3. ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย

– หน่วยเผยแพร่งานวิจัย

– หน่วยพัฒนาเครือข่ายวิจัย

– หน่วยส่งเสริมนักวิจัย

– หน่วยจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

4. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงนโยบายและการพาณิชย์

– หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

– หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

– หน่วยศูนย์กลางฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

– หน่วยพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์