เกี่ยวกับ สวพ.

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งส่วนราชการดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

– งานบริหารและธุรการ

– งานนโยบายและแผน

– งานคลังและพัสดุ

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

– งานบริการวิชาการ

– งานส่งเสริมการวิจัยแหล่งทุนภายใน

– งานส่งเสริมการวิจัยแหล่งทุนภายนอก

– งานสารสนเทศการวิจัย

3. ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

– งานฝึกอบรมการวิจัย

– งานคลินิกนักวิจัย

4. ฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยี

– งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

– งานถ่ายทอดเทคโนโลยี