คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

1 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา รองประธานกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ประภาส พาวินันท์ กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ปภาศรี บัวสวรรค์ กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์ธิรตา ภาสะวณิช กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ์ ศิลาลาย กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล จันทร์แจ่ม กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจรณ เชษฐสุมน กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ กรรมการ
12 รองศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ กรรมการ
13 นายยิ่งยง เมฆลอย กรรมการ
14 นายประหยัด เลวัน กรรมการ
15 นายดนัย ตันเกิดมงคล กรรมการ
16 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
17 นายภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ