คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พรชัย วงศ์วาสนา -  (ประธานกรรมการ)
 2.  อาจารย์  ยิ่งยง เมฆลอย -  (รองประธานกรรมการ)
 3.  รองศาสตราจารย์  อดุลย์   ตะพัง  - (กรรมการ)
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล จันทร์แจ่ม  - (กรรมการ)
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  วรานนท์ คงสง -  (กรรมการ)
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  -  (กรรมการ)
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เสรีย์ ตู้ประกาย  -  (กรรมการ)
 8.  อาจารย์ ดร.  สืบพงษ์ ปราบใหญ่  - (กรรมการ)
 9.  อาจารย์  สาธิน สุนทรพันธุ์  - (กรรมการ)
 10.  อาจารย์  ประหยัด เลวัน  -   (กรรมการ)
 11.  อาจารย์  ปาณิสรา เผือกแก้ว  -  (กรรมการ)
 12.  นาย  พิศิษฐ์ หิรัญกิจ  -  (กรรมการและเลขานุการ)
 13.  นาย  ภูมิพัฒน์ ศิริพลานนท์  -  (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)