คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา

1 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์                                   (ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา รองประธานกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ประภาส พาวินันท์ กรรมการ
4 รองศาสตราจารย์ปรัชญา ปิยะมโนธรรม กรรมการ
5 รองศาสตราจารย์ปิ่นสุภา ปีติรักษ์สกุล กรรมการ
6 รองศาสตราจารย์เสรีย์ ตู้ประกาย กรรมการ
7 รองศาสตราจารย์สายวรุณ สุนทโรทก กรรมการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญมีวิเศษ กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คึกฤทธิ์ ศิลาลาย กรรมการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ กรรมการ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ กรรมการ
12 นายประหยัด เลวัน กรรมการ
13 นายยิ่งยง เมฆลอย กรรมการ
14 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
15 นางสาวรุ่งนภา อินภูวา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ