ประวัติสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งส่วนราชการดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

 •  งานบริหารและธุรการ
 •  งานนโยบายและแผน
 •  งานคลังและพัสดุ
 •  งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย

 •  หน่วยประสานงานทุนวิจัยงบรายได้
 •  หน่วยประสานงานทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน
 •  หน่วยประสานงานทุนวิจัยหน่วยงานภายนอก
 •  หน่วยฐานข้อมูลการวิจัย

3. ฝ่ายส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย

 •  หน่วยเผยแพร่งานวิจัย
 •  หน่วยพัฒนาเครือข่ายวิจัย
 •  หน่วยส่งเสริมนักวิจัย
 •  หน่วยจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย

4. ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเชิงนโยบายและการพาณิชย์

 •  หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 •  หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 •  หน่วยศูนย์กลางฐานข้อมูลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 •  หน่วยพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์