ประวัติสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบัน วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 16 ก ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 เพื่อตอบสนองภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แบ่งส่วนราชการดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ

 •  งานบริหารและธุรการ
 •  งานนโยบายและแผน
 •  งานคลังและพัสดุ
 •  งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ

 •  งานบริการวิชาการ
 •  งานส่งเสริมการวิจัยแหล่งทุนภายใน
 •  งานส่งเสริมการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
 •  งานสารสนเทศการวิจัย

3. ฝ่ายพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

 •  งานฝึกอบรมการวิจัย
 •  งานคลินิกนักวิจัย

4. ฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 •  งานพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 •  งานถ่ายทอดเทคโนโลยี