แบบฟอร์มและรายละเอียดการขอทุน Agri-Food Hub ทปอ.

แนวทางในการดำเนินโครงการศูนย์รวมนวัตกรรมเกษตรและอาหาร

นิยาม start up

  1. ผู้ประกอบการมีความเป็น Entrepreneurship
  2. มีการใช้นวัตกรรมในการผลิดหรือบริการ
  3. มีศักยภาพในการเติบโตในลักษณะ height growth rate หรือศักยภาพทางการตลาดสูง
  4. เป็นธุรกิจใหม่ หากจดทะเบียนธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
  5. หากจดทะเบียนธุรกิจมาแล้วเกิน 3 ปี ให้จัดตั้งธุรกิจใหม่
  6. การจดทะเบียนธุรกิจในกรณีนี้ ปกติจะนับเป็นนิติบุคล แต่ต้องมีการเสียภาษี ส่วนการนับ KPI ใน 5 เดือนนั้น ในหลักการตามแผนจริง (1-3 ปี) แล้วค่อยปรับ milestone ว่า 5 เดือนนับอะไรได้บ้าง

 

newแจ้งข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ได้ที่ : http://www.innovation.go.th/

newแบบข้อเสนอโครงการ Agri_02_Seed fund v02 020517

newแบบข้อเสนอโครงการ Agri_03_Startup v02 020517

newแบบยืนยันความร่วมมือจากผู้ประกอบการ V01-020517