นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวม ศึกษา แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป
ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R & I Strategic Priority)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งความเป็นเลิศในทางการวิจัย และนำความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง มีการใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นโยบายการวิจัย

๑) ส่งเสริมให้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปใช้ประโยชน์ อย่างเป็นรูปธรรม

๒) พัฒนาระบบการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนระบบการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของทุกคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

๓) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ที่มีการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและเอกชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งด้านการผลิตและการบริการ โดยใช้กลไกและวิธีการในการทำวิจัยผ่านการร่วมลงทุน และการจดสิทธิบัตร

๔) เสริมสร้างสมรรถภาพนักวิจัย ให้มีศักยภาพในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดย “คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง” ผลักดันนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นที่ปรึกษาในการผลิตงานวิจัยที่สร้างสรรค์ให้กับมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๑ พัฒนางานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสเพื่อการเรียนรู้  ตลอดชีวิต

ประเด็นมุ่งเน้น

กลุ่มที่ ๑ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน การวัดการประเมินและการประกันคุณภาพเพื่อสร้างมาตรฐานการศึกษา

กลุ่มที่ ๒ พัฒนา พัฒนาการบริหารการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ตำรา สื่อการเรียน การสอน
และระบบสารสนเทศ

กลุ่มที่ ๓ การนำไปใช้ ส่งเสริมกลไกและกิจกรรมการนำกระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีด้านการศึกษาไปใช้ประโยชน์เป็นรูปธรรม

กลุ่มที่ ๔ อาชีวศึกษาและประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับผลิตภาพแรงงาน

กลุ่มที่ ๕ ขยายโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ในทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

๑. ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ร้อยละ ๕๐

๒. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำส่งผลเชิงชุมชน/สังคม/ชีวิต/คุณภาพชีวิต
ของประชาชน ร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ คนและสังคมไทยให้สมบูรณ์ให้คนไทยเป็นพลเมือง ที่ตื่นรู้ มีจิตสาธารณะ รู้จักศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของความเป็นคนไทย และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม

ประเด็นมุ่งเน้น

กลุ่มที่ ๑ องค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์

กลุ่มที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยและสังคมไทยแก่บุคคล
ทุกวัยทุกกลุ่มตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและองค์กร

กลุ่มที่ ๓ เสริมสร้างเจตคติและแนวคิดเชิงคุณค่าทางศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม
หรือประเพณีที่พึงมีต่อสังคมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

กลุ่มที่ ๔ ลดการกระทำความรุนแรงและการทอดทิ้ง การละเมิดสิทธิต่อผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

กลุ่มที่ ๕ พัฒนาองค์ความรู้ การอนุรักษ์ หรือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมรากเหง้าของความเป็นคนไทยและ
สังคมไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม

กลุ่มที่ ๖ การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

๑. ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญาร้อยละ ๕๐

๒. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม หรือนำไปแก้ไขปัญหาสังคมและชุมชน
ร้อยละ ๕๐

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๓ สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมาย ระบบการเมืองให้มั่งคง พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ให้มีความสามัคคี สร้างแนวทางบริหารประเทศอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ประเด็นมุ่งเน้น

กลุ่มที่ ๑ การพัฒนาระบบกลไก
.๑ กฎหมาย พัฒนาระบบกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการ                                                ยุติธรรม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม๑.๒ การเมือง ปฏิรูปกลไกระบบการเมืองเพื่อพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองบนพื้นฐาน

ของการเป็นสังคมที่มีความปรองดองและการมีส่วนร่วมของประชาชน๑.๓ ชุมชน ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ การอยู่ร่วมกันในพหุสังคม
เพื่อสร้างความสามัคคีที่ยั่งยืนกลุ่มที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง๒.๑ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก การปกครองระบอบประชาธิปไตย การสร้างความ
ร่วมมือ ของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒  การบริหารประเทศ การรักษาดุลยภาพกับประเทศมหาอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา                                             ความมั่ง คงรูปแบบใหม่ การสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ                                                                      ทั้งที่ผ่านกลไกอาเซียน และนอกอาเซียน

๒.๓ ความโปร่งใส พัฒนาระบบบุคลากรภาครัฐ และกำหนดแนวทาง รูปแบบที่เหมาะสมในการต่อต้าน และป้องการการทุจริตประพฤติมิชอบตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
๑. ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ ๕๐

๒. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเสนอแนะเพื่อนำไปช่วยพัฒนาหรือนำไปแก้ปัญหาในการบริหารประเทศ/นโยบายของรัฐบาล ร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยที่ศึกษาการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับประชากรไทยให้เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประเด็นมุ่งเน้น

กลุ่มที่ ๑ เศรษฐกิจ

๑.๑ สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

๑.๒ การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

๑.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ

กลุ่มที่ ๒ การยกระดับและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

๒.๑ พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

๒.๒  พัฒนาทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

๒.๓ การพัฒนาภาคการผลิต การบริการ และการท่องเที่ยว เสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์

๑. ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ ๕๐

๒. ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จมีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำผลงานวิจัย นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจหรือธุรกิจ ร้อยละ ๕๐

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดในเชิงสังคม
นโยบาย สาธารณสุขและพาณิชย์
ประเด็นมุ่งเน้น
กลุ่มที่ ๑ องค์ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูลและ

วิทยาศาสตร์ชีวภาพกลุ่มที่ ๒ เกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาระบบและเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรแนวใหม่การแก้ปัญหาการเกษตรที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาพืชและสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อประยุกต์หรือ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์กลุ่มที่ ๓ นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์   สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการกลุ่มที่ ๔ สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์   เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการแพทย์  เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มที่ ๕ เทคโนโลยีดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์  พัฒนาซอฟแวร์ พัฒนา Application เพื่อใช้เป็นสื่อ
ในการเรียน การสอน และสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านเศรษฐกิจกลุ่มที่ ๖ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ  พัฒนาพลังงาน                                         ทดแทน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการมลพิษ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
๑. ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ ๕๐

๒. มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้น ร้อยละ ๒๐ นำไปใช้ประโยชน์ และ/หรือประยุกต์ต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ร้อยละ ๑๐

ดาวห์โหลดเอกสารได้ที่นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)