Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563)

ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(พ.ศ. 2559 – 2563)

ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การวิจัยเพื่อสร้างและการกระจายโอกาส ความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษา
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในการถ่ายทอดวิชาความรู้ เพื่อเป็นฐานในการสร้างโอกาสให้กับชีวิตของผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างเท่าเทียม
มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนการสอนทุกช่วงอายุของประชาชน ส่งเสริมการศึกษาของเด็ก ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ การประยุกต์องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างการค้นหาองค์คาวมรู้ และนำมาประยุกต์ ต่อยอดเพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอน พัฒนาเทคโนโลยีและสื่อการสอนเพื่อการศึกษาให้ทันสมัยใช้งานได้อันจะเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้กับประชาชนของสังคมไทย เพิ่มคุณภาพของผลผลิตบัณฑิตจากสถาบันการศึกษา
มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อค้นหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รวมถึงเทคโนโลยีสื่อการสอน การวิจัยสถาบันของหน่วยงานที่มีการเรียนการสอนและหน่งวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ แนวคิดทางการเมืองการปกครอง ส่งเสริมกระบวนการสร้างความยุติธรรมในสังคมไทย และส่งเสริมให้มีการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างทัศนคติ มุมมอง และแนวคิดทางการเมือง การปกครอง อันจะส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำ ผู้ชี้นำ และประชาชน ดที่มีจิตสำนึกทางการเมืองการปกครอง อันจะส่งผลให้เกิดภาวะผู้นำ ผู้ชี้นำและประชาชนที่มีจิตสำนึกทางการเมืองการปกครอง โดยอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การค้นพบจุดดุลยภาพของสังคมไทย
มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อสร้างแนวคิด ทัศคติ มุมมอง ซึ่งจะเสริมสร้างทางออกและการแก้ปัญหาการเมืองการปกครอง และผลการวิจัยที่เสริมสร้างความยุติธรรมทางสังคมภายใต้หลักนิติธรรม เพื่อมีการพัฒนากฎหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4 การวิจัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเศรษฐกิจ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร และองค์กร ในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เป็นธรรม แลไะสร้างความสมดุลย์ในเชิงธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้น : การวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพในภาคการผลิตทั้งในภาคการเกษตรซึ่งเป็นแนวทางหลักของประเทศ การบริหารจัดการองค์กรพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาให้เกิดผลผลิตในเชิงพานิชย์ และการผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริการ พลังงาน โลจิสติกส์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน โดยคำนึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5 การวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร อาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ : เพื่อค้นหาองค์ความรู้ัใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาประสิทธิภาพและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ความปลอดภัยของอาหารและความมั่นคงด้านอาหาร การค้นพบเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
มุ่งเน้น : งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี โดยนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 6 การวิจัยเพื่อบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พัฒนาทรัพยากรพลังงานอย่างยั่งยืน พลังงานทดแทนและแหล่งพลังงานทางเลือกอื่น ๆ
เป้าประสงค์ : นำองค์ความรู้มาประยุกต์เพื่อการบริหารจัดการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาทรัพยากรพลังงานอย่างยั่งยืน
มุ่งเน้น : ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การมีส่วนร่วมของประชาสังคมต่อการใช้ทรัพยากรทุกประเภทที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน การประยุกต์ใช้ทุกสาขาวิชาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงงานวิจัยเพื่อการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 7 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างคุณค่าปรัชญาแนวคิดทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒธรรม
เป้าประสงค์ : นำผลที่ได้จากการวิจัยมาเสริมสร้างคุณค่าให้กับแนวคิดทางสังคมในสถานะของสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยโดยเฉพาะเรื่องศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่อสร้างสรรค์สังคมและความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
มุ่งเน้น : งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาแนวคิด คุณภาพชีวิต ความสุขของประชาชนอย่างยุ่งยืน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทย กงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกิดสังคมที่มีคุณธรรม งานวิจัยในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย เพืแ่อสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 8 การวิจัยเพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับอายุ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
เป้าประสงค์ : นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนำมาเสริมสร้างสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการป้องกันโรค เสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ
มุ่งเน้น : งานวิจัยที่นำไปใช้ในประโยชน์ในการเรียนการสอนด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผผนไทย แพทย์ทางเลือก และงานวิจัยเพื่อการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพมาประยุกต์ใช้เพื่อการดูแลสุขภาพของชุมชน