กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยรามคำแหงสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 

กองบรรณาธิการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สาคริก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุบินประเสริฐ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ มีเวที มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.มาลี ณ นคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นิติธรรมยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ตั้งเจริญชัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก บุญเกิด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ โรจนกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติศานต์ กร้ำมาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง มหาวิทยาลัยรามคำแหง