คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์และรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยรามคําแหง (Ramkhamhaeng Research Journal)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิจัยรามคําแหง

 1. บทความวิจัยหรือผลงานวิจัย หมายถึง บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เขียนได้ดําเนินการวิจัยโดยการทดลองสร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือเป็นบทความที่เกิดจากการรวบรวมงานวิจัย วิเคราะห์และนําเสนอความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย
 2. บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 3. บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 4. บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง
 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบข้อกําหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นทางวารสารวิจัยรามคําแหงมิสามารถจัดพิมพ์ให้ได้
 6. ผู้เขียนต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ภายในเวลาที่กําหนด หรือถ้ามีบางประเด็นที่มีความเห็นต่างต้องมีบันทึกข้อความอธิบายเหตุผลที่เชื่อถือได้ส่งมายังกองบรรณาธิการ
 7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการ

รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ

 1. พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว
 2. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word for Windows
 3. ใช้ตัวอักษรแบบ Browallia UPC/New
 4. ระยะห่างระหว่างบรรทัดใช้ Double Space โดยมีความยาวไม่เกิน 30 หน้า
 5. การตั้งค่าหน้ากระดาษ
  • ระยะขอบบน (Top margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบล่าง (Bottom margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบซ้าย (Left margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
  • ระยะขอบขวา (Right margin) 1” หรือ 2.54 เซนติเมตร
 6. บทคัดย่อ กับ ABSTRACT ไม่ควรเกินอย่างละ 1 หน้ากระดาษ A4

 

รายละเอียดการจัดเตรียมต้นฉบับ