แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการวิจัย

แบบฟอร์มประกอบการดำเนินการวิจัย

 1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อเข้าพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย
 3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ส่งแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขออนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย
 4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 5. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยเพื่อประเมินผลงานการวิจัย
 6. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 7. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 1
 8. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการวิจัย ครั้งที่ 2
 9. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอรับเงินสมนาคุณการวิจัย
 10. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 1
 11. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1
 12. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย งวดที่ 2
 13. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 2
 14. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายงวดที่ 1 และขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2
 15. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๑
 16. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ ๒
 17. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติเบิกเงินการวิจัย (กรณีเบิกงวดเดียว)
 18. แบบฟอร์ม ขอให้แก้ไขเอกสารการรับเงินสมนาคุณ
 19. แบบฟอร์ม หลักฐานในการยืมเงิน เคลียร์ เบิก
 20. แบบฟอร์ม หลักฐานการเบิกเงินวิจัยงวดเดียว
 21. แบบฟอร์ม การขอรับเงินสมนาคุณ