การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป

หลักการและเหตุผล

            มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้ตระหนักดีถึงภาระของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมภายใต้บทบาทของความเป็นมหาวิทยาลัย เล็งเห็นว่า สังคมในยุคปัจจุบันและในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า กำลังก้าวเข้าสู่สังคมที่เป็นโลกแห่งดิจิตอล การพัฒนาประเทศมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวนำพาเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นรากเหง้าของความเป็นไทยอยู่ในวิถีชีวิต ด้วยบริบทดังกล่าว ในการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2562 (Ramkhamhaeng University National and International Research Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ “การสร้างสรรค์ในสังคมยุคใหม่กับการศึกษา (Modernization and Education)” ระหว่างวันที่     6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จึงจัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ขึ้นในงานนี้ เพื่อให้เป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของการประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาสู่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม อันจะเป็นการชักนำให้เกิดการ     ต่อยอดทางเทคโนโลยี และอาจพัฒนาไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

บทสรุปของกลุ่มงานและประเภทของการส่งงานเข้าประกวด

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มที่ 1  อาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

            สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ หรือแนวคิดที่ผ่านการปฏิบัติจริงด้านวิทยาศาสตร์อาหาร การเกษตรทุกสาขา  และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถพัฒนาหรือต่อยอดแล้วมีผลให้เพิ่มความสามารถในการผลิต คุณภาพการผลิต เน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

กลุ่มที่ 2  สาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

            เป็นการออกแบบพัฒนาและสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางการแพทย์ โดยส่งเสริมและมุ่งหมายในการป้องกันการเกิดโรค บำบัดโรค และดูแลรักษา การตรวจสอบและวินิจฉัยโรค เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้ป่วยและประชาชน เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Products)  สมุนไพร เวชสำอางค์ เทคโนโลยีสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

กลุ่มที่ 3  กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกล

             ครอบคลุมงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการหุ่นยนต์ วิศวกรรมหุ่นยนต์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลมาประยุกต์ใช้งาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

กลุ่มที่ 4  กลุ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

            ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ สื่อการเรียนการสอน สื่อทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เกมส์ กิจกรรมสันทนาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

กลุ่มที่ 5  กลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

            นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บำบัดมลพิษทางอากาศ บำบัดน้ำ ขยะ กากของเสีย ลดมลพิษทางเสียง วัสดุรีไซเคิล พลาสติกย่อยสลายได้ การฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พลังงานหมุนเวียน พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม คลื่นทะเล การลดใช้พลังงานที่สร้างมลพิษ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและพลังงาน แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ

 • มัธยมศึกษา
 • อาชีวศึกษา
 • อุดมศึกษา
 • บุคคลทั่วไป

รางวัลแต่ละระดับการประกวด

          รางวัลที่ 1  เงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

          รางวัลที่ 2  เงิน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

          รางวัลที่ 3  เงิน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัล

          ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมประกวด

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 1. การออกแบบ ควรมีรูปลักษณะของการออกแบบชิ้นงาน หรือแนวทางที่ไม่ซ้ำซ้อนกับงานอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ มีความโดดเด่นน่าสนใจ แปลกใหม่ สวยงาม
 2. ความถูกต้องทางวิชาการ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากหลักการที่ถูกต้องทางวิชาการ มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ้างอิง หรือเป็นสิ่งคิดค้นใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการที่เชื่อถือได้
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความริเริ่มสร้างสรรค์ หรือพัฒนารูปแบบวิธีการต่อยอดที่ดีกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นแนวคิดที่สร้างความคิดเชิงบวกสร้างสรรค์สังคม
 4. การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ สามารถนำไปคิดค้นเพิ่มเติมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสามารถพัฒนาในเชิงอุตสาหรรมได้ในอนาคต
 5. การนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ สามารถหรือมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ในการเพิ่มศักยภาพให้กับการพัฒนาประเทศตามแนวทางของผลงานและสิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ

                                 “คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด”           

***หมายเหตุ ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพสินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เป็นผลงานที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฏหมาย      

การสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด

 1. ค่าลงทะเบียน ผลงานละ 1,000 บาท
 2. Download ใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940
 3. ลงทะเบียนสมัครพร้อมส่งชื่อผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2562
 4. ตรวจสอบรายชื่อผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมประกวดได้ที่ http://www.rd.ru.ac.th/?page_id=2940

รายละเอียด

***หมายเหตุ หากหน่วยงานใดประสงค์ขอหนังสือเชิญเข้าร่วมอย่างเป็นทางการ โปรดติดต่อกลับมายัง ผู้ประสานงานได้ที่ โทรศัพท์ 0 2310 8694 หรือส่งรายละเอียด ชื่อหน่วยงาน และตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด มายังอีเมล์ runirc2019@gmail.com

………………………………………………………………………………………………………………….

ขั้นตอนการส่งผลงาน

1.ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

2.ลงทะเบียนพร้อมส่งใบสมัคร

3.รอผลการพิจารณาการเข้าร่วมงาน

 • เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ผลการพิจารณาผลงานผ่านอีเมล์
 • หรือตรวจสอบผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่นี้

4.ชำระเงินค่าสมัคร

 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแล้วเท่านั้น
 • ต้องชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 • รายละเอียดการชำระเงินจะส่งไปยังอีเมล์ติดต่อที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้อีกครั้ง
 • ต้องทำรายการการชำระเงินผ่านหน้าเคาเตอร์ธนาคารหรือ อินเตอร์เน็ตแบ็งกิ้งค์เท่านั้น
 • กรุณาเก็บใบเสร็จการโอนเงินเพื่อใว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน

5.ส่งหลักฐานการชำระเงิน

………………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โทรศัพท์ : 0 2310 8694

E-mail   : runirc2019@gmail.com

Line ID : runirc2019

…………………………………………………………………

คุณจิตรภานุ อินทวงศ์ (เคน)

โทรศัพท์ : 09 5929 6447

E-mail   : kenza2515@hotmail.com

…………………………………………………………………

คุณจิรัฐิติกาล งามขำ (เฟิร์น)

โทรศัพท์ : 08 9804 6871

…………………………………………………………………

คุณวีระศักดิ์ มะประสิทธิ์ (วี)

โทรศัพท์ : 08 7000 6759

*** 
หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าร่วมงานประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว และได้ชำระเงินแล้ว ทางผู้จัดงานประชุมฯจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี