นโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนา

1. นโยบายด้านงานวิจัย

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรขอทุนสนับสนุนการวิจัย/งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยสถาบันเพิ่มมากขึ้น

1.2 ส่งเสริมและกระตุ้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ทำงานเป็นกลุ่มโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสถาบันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 ให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารงานวิจัย

1.6 จัดให้มีเวทีการแสดงผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น วารสารวิจัยการประชุมเพื่อเสนอผลงานวิจัย

 

2. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการให้บริการทางวิชาการ ด้านการวิจัยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การจัดฝึกอบรมระยะสั้น การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายโอกาสในการทำวิจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยมุ่งส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ บุคลากรในสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำการวิจัยร่วมกับนักปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่น

 

3. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรม โดยสนับสนุนการจัด กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ กิจกรรมงานทำบุญ เป็นต้น

3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมไทย

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่ชุมชน

 

4. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

4.1 ให้มีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์

4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรในสายงานต่าง ๆ โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ดูงาน ประชุมและสัมมนาโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

4.3 ส่งเสริมระบบการประเมินผลงานของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

4.4 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

4.4.1 ในด้านการเสนอความคิดเห็น

4.4.2 ในด้านการร่วมตัดสินใจ

4.4.3 ในด้านการดำเนินงาน

4.5 มุ่งให้มีการจัดทำระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

4.6 จัดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานของบุคลากร

4.7 ส่งเสริมการดำเนินการบริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้นำที่มีอยู่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

4.8 ให้ความสำคัญด้านบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียในสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

5. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

5.1 ให้มีการจัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานวิจัยการบริหารจัดการภายในสถาบัน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการสู่สังคม

5.2 กำหนดแนวทางแสวงหาทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

5.4 จัดทำระบบการตรวจสอบและประเมินการใช้งบประมาณโดยการจัดทำงบประมาณประจำปี มีสรุป รายงานและแจ้งให้ผู้บริหารของสถาบันทราบ

 

6. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

6.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาในการดำเนินงานด้าน ประกันคุณภาพการศึกษา และการนำผลการประเมิน มาพัฒนาและปรับปรุงงาน

6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารของสถาบันในทุกระดับ นำผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานภายในสถาบัน