กิจกรรม

กิจกรรมของสวพ.

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Platinum Award ที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร.)

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Platinum Award
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่”

ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการวิจัย สรรค์สร้างนวัตกรรม

 

   

   

    

     

     

 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๒

วันที่ ๒๓ เมษายน – ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

ภาพที่ ๒  ตั้งขบวนก่อนเดินเข้าสู่สนามกีฬา

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๔  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

ภาพที่ ๕  บุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปาเป้า

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐

 

 

ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม

 

ภาพที่ ๒  เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา

 

ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม

 

ภาพที่ ๔  ขบวนเดินลงสนามเตรียมเข้าพิธีเปิดงาน

 

 

 

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙

Activity_04

ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

Activity_05

ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

 

Activity_06

ภาพที่ ๓  เดินขบวนด้วยความสวยงาม

 

 

 

Activity_07

ภาพที่ ๔ กีฬาทำให้มีความสุข

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

Activity_01

 

ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน

 

Activity_02

 

ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

Activity_03

 

ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน