ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับ Platinum Award ที่ ๑ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟาร์มกวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน (สวสร.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ Platinum Award ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “ นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” ขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ให้โอกาสและสนับสน รายละเอียด

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ รายละเอียด

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประเภทที่ ๒ ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) ประเภทที่ ๓ ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยางแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ส่งใบสมัคมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯในว รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบีย รายละเอียด

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล และจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำส รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ได้กำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และพิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมน รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๔๐ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดเตรียมบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ รายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The ๗th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The ๗th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www. รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ในวันที่ ๖-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน”ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที รายละเอียด

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR) สำหรับปี ๒๕๖๑ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th หรือสอบ รายละเอียด