Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นี้จัดทำขึ้นโดยรวบรวม ศึกษา แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูป ระบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ๒๐ ปี (มิถุนายน ๒๕๕๙) ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R & I Strategic […]

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบมร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553 ระเบียบมร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553 ข้อบังคับมร. การวิจัย 2553 ระเบียบมร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 ระเบียบมร. เงินอุดหนุนการวิจัย งบแผ่นดิน 2552 ระเบียบมร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552 ระเบียบมร. เงินทุนสวพ. 2552 ระเบียบมร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ฉบับที่ 2 2549 ระเบียบมร. […]

คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

หลักเกณฑ์และรูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิจัยรามคําแหง (Ramkhamhaeng Research Journal) หลักเกณฑ์การพิจารณาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิจัยรามคําแหง บทความวิจัยหรือผลงานวิจัย หมายถึง บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากการที่ผู้เขียนได้ดําเนินการวิจัยโดยการทดลองสร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือเป็นบทความที่เกิดจากการรวบรวมงานวิจัย วิเคราะห์และนําเสนอความคิดหรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษาและการวิจัย บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น บทความวิจัยที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่นหรือจากบทความอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบข้อกําหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นทางวารสารวิจัยรามคําแหงมิสามารถจัดพิมพ์ให้ได้ ผู้เขียนต้องแก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ภายในเวลาที่กําหนด หรือถ้ามีบางประเด็นที่มีความเห็นต่างต้องมีบันทึกข้อความอธิบายเหตุผลที่เชื่อถือได้ส่งมายังกองบรรณาธิการ บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการ

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ”การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” เอกสารแนบ๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 โดยนำเสนอเทคโนโลยีของหน่วยงานที่พร้อมถ่ายทอดออกสู่เชิงพาณิชย์ และขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมการในรายละเอียด ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสวทช. โยธี ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ และส่งแบบตอบรับการประชุมฯที่ […]

Read More »

การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย ทางคณะผู้จัดทำวารสาร ได้จัดทำวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 2 และได้นำขึ้นเผยแพร่ออนไลน์เรียบร้อยแล้วที่ URL:http//rjas.rsu.ac.th ในการนี้วารสารจะเปลี่ยนชื่อจากเดิม RANGSIT JOURNAL OF […]

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐-๒๔๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th […]

Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในการนี้ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาฯ จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒-๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม PJ ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ ๑,๓ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสามารถแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ตามเอกสารแนบที่ ๒ ส่งกลับมายังศูนย์ทรัพย์ทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี […]

Read More »

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Research Development (Humanities and Social Sciences) โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.journal.nu.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๕๙๖-๘๘๔๔ ติดต่อคุณกัลยกร เทียมแก้ว […]

Read More »

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการองค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป […]

Read More »

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ สำหรับการเตรียมการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วช: ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ […]

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างๆที่ยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการอบรมให้ความรู้เช่นนี้มาก่อน การจัดอบรมความรู้ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติของนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยที่สนใจจะจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขึ้นได้ เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ ที่จะทำให้ระบบงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจึงมีดำริโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะมีการแจก ใบประกาศนียบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านนำไปไปใช้ประโยชน์ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านจัดส่งบุคคลากรสายวิชาการที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม (IRB […]

Read More »

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จำนวน ๓ รุ่น (รุ่นที่ ๓-๕) ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นว่า โครงการฝึกอบรมจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย […]

Read More »