Latest Posts

การเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปคประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ( สศก. ) ในฐานะผู้ประสานงานหลักของคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและหุ้นส่วนเชิงนโยบายด้านความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชืย-แปซิฟิก หรือ เอเปค สำนักงานเลขาธิการเอเปคเกี่ยวกับการเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจประสงค์จะจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ขอได้โปรดจัดส่งแบบฟอร์มตามข้อ ๒.๒ เพื่อให้ สศก. ดำเนินการต่อไป โดยรอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และรอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ท่านสามารถดูลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.apec.org/Projects/Applying-for-Funds.aspx และเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/assets/portals/1/ebookcategory/11_Guidebook-on-APEC-Projects-13th-Edition/#page=1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๕๘๓๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thitipong.oae@gmail.com

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพจึงของเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่านดำเนินการยื่นของเสนอโครงการ ( proposal ) จำนวน ๑๕ เล่มและนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีข้อมูลที่เสนองานวิจัยในรูปแบบ MS word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๐

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และสมัครเข้ารับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่ www.promotion-scitec.or.th หรืออีเมล์ thaitechaward@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)

สำหรับปี ๒๕๖๓ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.nrct.go.th/

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความงานวิจัยเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: BCG in Action; the New Sustainable Growth Engine (Bio-Circular-Green Economy)” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://www.eau.ac.th หรือ research@eau.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๓

ในการนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๓ นี้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสามารถดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ในการนี้ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายบรม อีเมล : arm_nb080@hotmail.com เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94

การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

Flagship ปี 2563.pdf
บพข.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship ปี 2563 .pdf
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.docx
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง.pdf
สวรส.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย Flagship (Genomics) ปี 2563..pdf

ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขยายเวลาการรับบทความเพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙ หรือทาง E-mail: stouconference@gmail.com

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๘ “วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม” ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน/ผลงานวิชาการดังกล่าว โดยสามารถส่งบทความที่จะนำเสนอตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๕๔๓ ต่อ ๑๐๗๙-๑๐๘๔ หรือโทรศัพท์มือถือ ๑๘-๑๓๕๘-๘๓๘๖

การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1. วช.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
2. สวรส.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
3. บพข.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
4. บพค.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
5. บพท.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
6. สวก.ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 64.pdf
7.แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.docx
8.แบบฟอร์มเสนอโครงการ 64 _concept.pdf