ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๐๑-๕๙๙๕ และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๐-๘๘๙๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umdc.tsu.ac.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๕

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม A ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii4 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ หรือหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๗๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๖”

การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล : arm_nb0 8 0@hotmail.com และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆในปี ๒๕๖๒ ดังนี้ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อให้ได้รับทุน วันที่ ๓-๔-๕ เมษายน ๒๕๖๒ อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี

ในการนี้ จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากร ผู้สนใจสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ www.rpa.or.th

ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนดให้จัด “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่การเริ่มกำหนดระเบียบวาระการประชุมไปจนถึงการได้ฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ คจ.สช. พิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ต่อไป และขอให้ส่งแบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพฯ กลับมาที่ สช. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม www.samatcha.orgh

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการอบรมดังนี้

๑. “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ ๑๔ จะจัดขึ้นวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. “ศิลปะการเขียนภาษาไทย” (The art of Thai writing) จะจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยกรุณาส่งแบบตอบรับมายังสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการสำรวจข้อมูล ในการนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำรวจข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ได้ที่อีเมล hr.srdi@yru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๙ ๙๖๙๙ ต่อ ๓๑๐๐๐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนูรุลฮูดา สิเดะ อีเมล nurulhuda.si@yru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๔๖ ๐๓๔๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในการนี้คณะฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา สมุทรเขตร์ และ นายวิศรุต รัตนโชติ) โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๕๔ และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://science.psru.ac.th/ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๑

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการนี้ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนา รวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑,๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓-๑๔ หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ ชั้น ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ติดต่อสอบถาม และการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกาญรัตน์ อินทุรัตน์ E-Mail : kanyaratgolf2529@gmail.com โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘๘๑๙๐

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆดังนี้

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ ๒๗-๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ และสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการสมัครได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th