ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งรายชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๒๕๖๕ ต่อ ๗๒๐๐ หรือ E-mail: ssrat.org@gmail.com.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมทางวิชาการ

……………………………………

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M – Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ และมีคุณสมบัติตามที่ วช. กำหนด สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://research.mfu.ac.th/ และส่งใบสมัครฯ มายังส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๓๓๓ หมู่ ๑ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ทาง website: https://nrct.go.th/training

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

เอกสารแนบ : รายละเอียดโครงการ ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

……………………………………

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Language and Communication 2019: “Language and Communication in the Era of Glocalization” ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ที่ www.iclc.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร โทรศัพท์ ๐-๒๗๒๗-๓๑๕๒

เอกสารแนบ : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและป้องกันประเทศ

ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่าน มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ขอให้อุดมศึกษาของท่านยื่นข้อเสนอโครงการ พร้อมระบุชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๐

เอกสารแนบ : การเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ

เอกสารแนบ : ประกาศ

……………………………………

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ”ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ ๖”

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ ๖” เรื่อง “การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน” และได้จัดการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิทยานิพลธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในการนี้ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เชิญชวนบุคลากรในสังกัดท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หรือ ทาง E-mail: sskru.journal@gmail.com ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

เอกสารแนบ : โปสเตอร์,แบบแสดงความจำนงการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

……………………………………

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๑

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์” ครั้งที่ ๑๑ หัวข้อ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนในระบบ online ได้ที่ website: https://research.wu.ac.th ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและนวัตรกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดต่อ คุณลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว หรือ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๓๕๖๖,๐-๗๕๖๗-๓๕๖๕,๐-๗๕๖๗-๓๕๖๗ e-mail: wuird.walailak@gmail.com หมดเขตรับบทความภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ ๑๑

เอกสารแนบ : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

 

……………………………………

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ ๗ “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๖๑๗๙๐ ต่อ ๑๐๗๙-๑๐๘๕ หรือโทรศัพท์มือถือ ๐๘-๑๓๕๘-๘๓๘๖

เอกสารแนบ : ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจองบึง ครั้งที่ ๗

เอกสารแนบ : ใบตอบรับ

เอกสารแนบ : รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

เอกสารแนบ : รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

……………………………………

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๔

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๔ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ ทั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii4 ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๗๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฯ

เอกสารแนบ : เอกสารแนะนำหลักสูตรฯ

เอกสารแนบ : กำหนดการ

……………………………………

ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้บุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับทราบ โดยทั่วกัน และเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ณ ที่ทำการสถาบันฯ และเว็ปไซด์ของสถาบันฯ หรือรูปแบบอื่นตามที่ท่านเห็นสมควร

เอกสารแนบ : ขอให้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

……………………………………

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาศได้รับความรู้ ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวม ๗ หลักสูตร ท่านสามารถดูรายละเอียด และสำรองที่นั่งได้ที่ www.ecba.tsu.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบ : โครงการบริการวิชาการ

……………………………………

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินกิจกรรมขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อเพิ่มจำนวนและคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลไทย ได้จัดให้มี “การประกวดผลงานคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขยายผลธนาคารปูม้า และการอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้า”

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการดังกล่างได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ

เอกสารแนบ : สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

……………………………………