Latest Posts

การเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

**ยังไม่เปิดให้ใช่งาน

ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๒

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะจัดงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๒” ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ในการนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ขอเรียนเชิญมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการ พร้อมทั้งขอเชิญบุคลากรจากหน่วยงานเข้าร่วมชมงานฯดังกล่าว ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานฯ ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๐๘ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ร้อยเอก ชนะ จันทร์อิ่ม โทรศัพท์ ๐๘ ๖๘๗๘ ๒๖๖๑

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์” รุ่นที่ 1

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงระบบวิจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งการออกแบบ – วางแผนงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวง อว. จึงกำหนดจัดหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ http://www.knit.or.th/web/ok3r1 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th

เอกสารการประชุมหารือเรื่องแนวทางการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

1.การบริหารนโยบาย งปม และทุนวิจัย สอวช สกสว วช.pdf

2.การส่งเสริมผู้ประกอบกํารรุ่นใหม่ ผอ.สนช..pdf

3.อาสาประชารัฐ รศ.ดร.ธัชเฉลิม.pdf

4.Manpower Development รมว.อว..pdf

5.การปฏิรูปอุดมศึกษา รศ.พีระพงศ์ ผศ.รัฐชาติ.pdf

6.กระบวนการจัดทำงบประมาณด้านอุดมศึกษา2564ศ.ศันสนีย์.pdf

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๕

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม”
ครั้งที่ ๑๕ “NU Research and Innovation Towards Sustained Society” ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวฯ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมงานได้ที่ http://conference.nu.ac.th/nrc15/ หรือติดต่อคุณณิชนันทน์ ฟักบัว เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๕๕๗๖ ๘๗๔๖

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พรุงเทพฯ

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนด โดยจัดทำรายละเอียดของผลงานตามแบบนำเสนอฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และส่งกลับมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ inventorday.rekm@nrct.go.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดงานนิทรรศการภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทาง www.inventorday.nrct.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ครั้งที่ ๔

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔ หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)” ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมงานดังกล่าว และผู้สนใจทั่วไปทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรมได้ที่ http://nhesse4.nida.ac.th/th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริพร อุหมัด โทร ๐ ๒๗๒๗ ๓๖๑๑ หรือ ๐๘ ๒๗๙๐ ๑๙๔๓

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่๒

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนารวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์
๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓ – ๑๔