Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ระเบียบต่างๆ

ระเบียบ สวพ.
ระเบียบมร. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานวิจัย 2553 
ระเบียบมร. เงินสมนาคุณการวิจัยสมทบ 2553 
ข้อบังคับมร. การวิจัย 2553 
ระเบียบมร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 
ระเบียบมร. เงินอุดหนุนการวิจัย งบแผ่นดิน 2552 
ระเบียบมร. วารสารวิจัยรามคำแหง 2552 
ระเบียบมร. เงินทุนสวพ. 2552 
ระเบียบมร. การประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย ฉบับที่ 2 2549 
ระเบียบมร. งบประมาณเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัย 2552 
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ. 2559 – 2563)

 

 

 

จรรยาบรรณนักวิจัย

ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้ 

03 blue
คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง
ขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก