ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ฯ

ปรัชญา (Philosophy)
ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การวิจัย ก้าวไกลสู่สากล

 

ปณิธาน (Will)
พัฒนาระบบงาน มุ่งประสานการวิจัย เพิ่มศักยภาพนักวิจัย ตระหนักในจรรยาบรรณ

 

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถาบัน วิจัยและพัฒนา มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนเผยแพร่การวิจัย พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณ นักวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมไทย และก้าวไกลสู่ระดับสากล

 

พันธกิจ (Mission)
พัฒนา ระบบงานและเสนอทิศทางการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการเปลี่ยน แปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประสานและเผยแพร่การวิจัย และความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสร้างเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการวิจัย

 

เป้าหมาย
คุณภาพการวิจัย
  • ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
  • มุ่งผลิตและพัฒนานักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย พร้อมทั้งมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
  • สร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างและพัฒนาต้นแบบ
  • เน้นการวิจัยที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพิ่มผลงานการวิจัยให้มีคุณภาพและเผยแพร่ในระดับสากลได้
ปริมาณการวิจัย
  • จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้และมีความเข้าใจ ในการทำการวิจัย
  • ประสาน งานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่นภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการจัดทำวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยและจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง
  • จัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติ จัดนิทรรศการทางวิชาการ
  • จัด พิมพ์และเผยแพร่เอกสาร วารสารการวิจัยแก่หน่วยงานภายในและภายนอกจัดประกวดผลงานการวิจัย ในระดับชาติ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ

 

วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อส่งเสริมและประสานการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่งานวิจัยสู่สังคม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณและมุ่งประโยชน์ต่อการเรียน การสอน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ การวิจัยและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
5. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยของไทยสู่สากล
6. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน
สถาบัน วิจัยและพัฒนา ได้ส่งเสริมการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ และเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยกำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและประเทศ มีการติดตามประเมินผลการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์ให้สัมพันธ์กับการพัฒนาการวิจัย การประสานระหว่างองค์กรการวิจัยกับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้ก้าวหน้าทางวิชาการและสอดคล้องกับความต้องการของ ประเทศอย่างมีเป้าหมายส่งเสริมให้มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และระดับสากลพัฒนานักวิจัยให้มีความรู้ สร้างสรรค์ และตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ และจัดระบบการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นกลไก รองรับการพิทักษ์คุ้มครอง การใช้ประโยชน์และการพัฒนา ต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติในระยะ ยาว ประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดหาแหล่งทุน จัดตั้งกองทุน การบริการข้อมูลทางวิชาการ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัย