มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Website : www.ru.ac.th

 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)
Website : www.nrms.go.th

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logo-nrct เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Website : www.nrct.go.th

 

อักขราวิสุทธิ์

อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Website : plag.grad.chula.ac.th