หนังสือสัญญาการยืมเงิน

แบบฟอร์มต่าง ๆ

ระเบียบต่าง ๆ

จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได้

คู่มือและขั้นตอนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

คู่มือการจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

แบบฟอร์มและรายละเอียดการขอทุน Agri-Food Hub ทปอ.

อักขราวิสุทธิ์

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template ระบบ NRMS (เป้าหมาย 1-3)

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ด่วนที่สุด (สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.) รายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบประเมินผลงานวิจัย