กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยรามคำแหงสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
บรรณาธิการ อาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบรรณาธิการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต สุขสำราญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศานต์ พันธุลาภ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ บุปผา บุญทิพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศณีวรรณ ภู่อารีย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำจวน เบญจศิริ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาจารย์ ดร.สยุมพร โยธาสมุทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ ดร.กรวิภา สรรพกิจจำนง มหาวิทยาลัยรามคำแหง