การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : 

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

                   อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                   โดยนักวิจัยจะต้องนำเข้าข้อเสนอการวิจัยในระบบ  NRMS ด้วยตนเองและนำข้อเสนอการวิจัยที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัยชั้น 12 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วยข้อเสนอการวิจัยจำนวน 6 ชุด และ CD 1 แผ่น

หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

– แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (อัพเดทล่าสุด 1/8/2559)

– คู่มือคำอธิบายการกรอกข้อเสนอการวิจัย (อัพเดทล่าสุด 7/7/2559)

– แบบมาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) (อัพเดทล่าสุด 5/7/2559)

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไป ประกอบด้วย
1. ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2. แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
3. แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6)
4. แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3)
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
3. แบบข้อกำหนด (terms of reference – TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ช)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ด)
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย
ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผนวก 3 ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนวก 4 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 6-9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ผนวก 11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใชัสัตว์ฯ
ผนวก 13 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
ผนวก 14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
ผนวก 15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
ส่วนที่ 1.rar
ส่วนที่ 2.rar
ส่วนที่ 3.rar
ส่วนที่ 4.rar
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9.pdf
ส่วนที่ 6.rar