Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิ้ง : การยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 

Read More »

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๑ วันที่ ๖ – ๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๐     ภาพที่ ๑ ภาพบุคลากรถ่ายรูปรวม   ภาพที่ ๒  เดินขบวนเข้าสู่สนามกีฬา   ภาพที่ ๓  ขบวนได้เดินเข้าสู่สนาม   ภาพที่ ๔  ขบวนเดินลงสนามเตรียมเข้าพิธีเปิดงาน     […]

Read More »

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐

โครงการกีฬาบุคลากรภายในสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ ๔๐ วันที่ ๒๓ – ๒๙   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ภาพที่ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง     ภาพที่ ๒ บุคลากรเข้าร่วมด้วยความพร้อมเพรียงกัน         ภาพที่ ๓  […]

Read More »

รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง “รูปแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก” วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม ได้ประโยชน์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และสามารถนำรูปแบบกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ได้ในชุมชนผู้สูงอายุต่าง ๆ ต่อไป   ภาพที่ ๑   ภาพที่ ๒   […]

Read More »

การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาดินเหนียวกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเซรามิก” วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องบรรยาย ๕๐๕ และห้องปฏิบัติการชั้น ๑ ตึก KMB มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสามารถพัฒนาและนำดินเหนียวกรุงเทพฯ ที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตเป็นเซรามิกในรูปแบบต่าง ๆ ส่งเสริมให้เป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และสร้างเอกลักษณ์เป็นจุดเด่น ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตและชุมชนต่าง ๆ อีกทางหนึ่ง […]

Read More »

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์…” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม โรงเรียนสรรพวุธวิทยา แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการเรียน ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถึงการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการต่อไป ภาพที่ ๑   ภาพที่ ๒   ภาพที่ ๓ […]

Read More »

ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่อง “ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล” วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงไว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเผยแพร่และพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลต่อไป ภาพที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประธานเปิดงาน   ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน   ภาพที่ ๓  ตัวอย่างกิจกรรม […]

Read More »

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน     ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

Read More »