รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาภายใต้หัวข้อ New Normal (Season 2) ประจำปีงบประมาณ 2565