Monthly Archive: กุมภาพันธ์ 2018

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืช พื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า พ.ศ.๒๕๔๗

ผู้ใดทำการศึกษา ทดลองหรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการค้า ให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบ ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร(เอกสารแนบที่ ๑)

กรมวิชาการเกษตร จึงขอร่วมมือจากหน่วยงานของท่านโปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติตามระเบียบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/  หรือติดต่อ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔  ในการนี้ เมื่อท่านได้รับเอกสารแล้วโปรดแจ้งให้สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชทราบ กรมวิชาการเกษตรทราบด้วย (เอกสารแนบที่ ๒)

เอกสารแนบ:ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์

เอกสารแนบที่ ๑ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง และวิจัย

เอกสารแนบที่ ๒ หนังสือแจ้งให้ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลองหรือวิจัย