ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , สถาบัน Chaina Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗” ( The Seventh Thai-Chainese Strategis Research Seminar)ภายใต้หัวข้อ ” ความริเริ่ม แถบเศรฐกิจ และเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน”  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ.ศูนย์การค้าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ และศูนย์การศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทั้งนี้หากสนเข้าส่งผลงานทางวิชาการ เพื่อเข้าร่วมการการสัมมนาดังกล่าว สามารถส่งผลงานวิชาการไปยังยังฝ่ายเลขานุการฯ ที่ อีเมลล์  thaichainesecenter@gmail.com สามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th  หรือ www.vijaichina.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๓๐๖

 

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : รายละเอียดงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : กำหนดการการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

เอกสารแนบ : ใบสมัครสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗