ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม  Thailand Research Expo : Symposium 2018 ระหว่างงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ  เพื่อเปิดโอกาศให้นักวิจัย นักวิชาการ และ บัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานงานในการประชุมทางการระดับประเทศ ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

1. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2. การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
3. การวิจัยด้านการเกษตร
4. การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
5. การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
6. การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ม และส่งผลงานผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสาร : ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018