ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดทำ  “The ๑๐th International Exhibition of Inventions” (IEI ๒๐๑๘) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมืองฝาซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ วช. จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The ๑๐th International Exhibition of Inventions” (IEI ๒๐๑๘)

เอกสารแนบ๑ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวด

เอกสารแนบ๒ : แบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ

เอกสารแนบ๓ : แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง