ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยต่างๆดังนี้

๑. การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ ๒๗-๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ ๙-๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ทุกหลักสูตร อบรม ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาคาร วช. ๑ ชั้น ๑ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ และสามารถดูรายละเอียดโครงการฝึกอบรมการสมัครได้ที่ Website “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “www.rpa.or.th