ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สถิติเบื้องต้นสำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ ชั้น ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ติดต่อสอบถาม และการสมัครเข้าอบรมเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกาญรัตน์ อินทุรัตน์ E-Mail : kanyaratgolf2529@gmail.com โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘๘๑๙๐