ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ในการนี้คณะฯ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรที่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สามารถส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา สมุทรเขตร์ และ นายวิศรุต รัตนโชติ) โทร/โทรสาร ๐๕๕-๒๖๗๐๕๔ และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://science.psru.ac.th/ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒