ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับบริการสำรวจข้อมูล

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจการให้บริการสำรวจข้อมูล ในการนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการสำรวจข้อมูลตามเอกสารที่ส่งมาด้วย ได้ที่อีเมล hr.srdi@yru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๙ ๙๖๙๙ ต่อ ๓๑๐๐๐ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนูรุลฮูดา สิเดะ อีเมล nurulhuda.si@yru.ac.th เบอร์โทรศัพท์ ๐๙ ๐๙๔๖ ๐๓๔๐