ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้กำหนดให้จัด “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตลอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่การเริ่มกำหนดระเบียบวาระการประชุมไปจนถึงการได้ฉันทมติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพให้ คจ.สช. พิจารณากลั่นกรองเป็นระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ ต่อไป และขอให้ส่งแบบเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุภาพฯ กลับมาที่ สช. ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม www.samatcha.orgh