ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๐๑-๕๙๙๕ และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๐-๘๘๙๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://umdc.tsu.ac.th