ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงาน ป.ป.ช ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ คือโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ” งบประมาร 1,500,000 บาท ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nacc.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563