ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ นักวิจัยให้มีสมรรถนะสูงขื้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตรดังเอกสารแนบ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจดูรายละเอียดและสมัครอบรมได้ที่ www.rpa.or.th