วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559