วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562