ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่ ๙ “สร้างสรรค์งานวิจัยบนฐานของนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” และนานาชาติ ICIIM 2021 ในวันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงใคร่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับระดับชาติที่ http://mcrunc.org และระดับนานาชาติ ที่ ระดับนานาชาติ http://ici-im.org หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๕๔๓ ต่อ ๑๐๗๙-๑๐๘๔ และสามารถสแกน QR code