ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “การวิจัย สร้างดุลยภาพชีวิตเพื่อรองรับ New Normal” ในระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ในการนี้ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 สามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference13 ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบต่อไปด้วย