ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564

ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2564 ในระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก
ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ พระราชทานของที่ระลึกให้แก่หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงานฯ และทอดพระเนตรผลงานวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการและเข้าร่วมชมงานฯ ดังกล่าว และขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานฯ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 308 กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอมอบให้ ร้อยเอก ธนรัชต์ รัตนอัมพา
เป็นทหารประสานงาน (โทรศัพท์ 06-5459-4465)