ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สนับสนุนให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(สพบ.) จัดตั้งโครงการ NIDA Business Accelerator เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประการและบุคคลทั่วไปที่มีต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup โดยมีเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพ และ สร้างStartupให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนืองในระยะยาว สนใจติดต่อสมัครโครงการ NIDA Business Acc รายละเอียด