ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถส่งใบสมัคและหลักฐานประกอบการได้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่ www.dwf.go.th หรือขอใบสมัคได้ที่ กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ goryorkor.secretary@gmail.com และ sncdwf@gmail.com หรือโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๑ และ ๐ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ ๖th International Conference on Creative Technology & ๒th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านสังคมศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกและผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีหรือ Open Access ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทาง www.socialscienceasia.nrct.go.th ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุน โดยส่งเอกสารจำนวน ๑ ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ รายละเอียด

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะ ๖-๑๒ เดือน รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุมเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการ จำนวน รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี” ในการนี้ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาฯ ขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้น วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับกลับภายใน รายละเอียด

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สนับสนุนให้กิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ ประจำปี๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒) โดยให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาศได้รับทุน ในการนี้ สกว.จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตวงพร) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ อีเมล์ tuangporn@rtf.or.th   เอกสารแนบ รายละเอียด

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔

ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบบทความและส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2018 ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๑๔ เอกสารแนบ๑ : แบบตอบรับ รายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน , สถาบัน Chaina Society for Southeast Asian Studies (CSSAS) และ สมาคมวัฒนธรรมไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่๗” ( The Seventh Thai-Chainese Strategis Research Seminar)ภายใต้หัวข้อ ” ความริเริ่ม แถบเศรฐกิจ และเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ(สวทน.) สนับสนุนให้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(สพบ.) จัดตั้งโครงการ NIDA Business Accelerator เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพของผู้ประการและบุคคลทั่วไปที่มีต้องการเป็นผู้ประกอบการ Startup โดยมีเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพ และ สร้างStartupให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนืองในระยะยาว สนใจติดต่อสมัครโครงการ NIDA Business Accelerator ได้ที่ อีเมล์ : nidaaccerelator@gmail.com  หรือโทร ๐๖๓-๘๘๖-๔๐๔๙ เอกสารแนบ ๑  : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ NIDA Business Accelerator เอกสารแนบ ๒ รายละเอียด