ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Document Linguistics  – Asian Perspectived (DLAP-3) “Work with Communities : Toward reclamation of Linguistics and cultural heritage” ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่ รายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (The 3 rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเชิ รายละเอียด

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญชวน ผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ๑. รหัส ๑๐๓ การประเมินค่างานและผลการปฎิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๒. รหัส ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฎิบัติ ๓. รหัส ๑๐๗ วินัยข้าราชการ และการดำเนินการทางวินัย เพื่อดพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากร และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สามารถดูรายละเอ รายละเอียด

ประกาศทุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน ๓ ประเภททุน ได้แก่ ๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.) ๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด) ๓. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง(เมธีวิจัย สกว.)(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://academic.trf.or.th/ ระห รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยสำนักวิจัย จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (NIDA-ICCS ๒๐๑๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ทั้งนี้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้โด รายละเอียด

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถส่งใบสมัคและหลักฐานประกอบการได้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่ www.dwf.go.th หรือขอใบสมัคได้ที่ กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราช รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ ๖th International Conference on Creative Technology & ๒th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านสังคมศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกและผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีหรือ Open A รายละเอียด

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะ ๖-๑๒ เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล รายละเอียด

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี” ในการนี้ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาฯ ขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้น วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ โปรดแจ้งยืนยันการ รายละเอียด