Monthly Archive: พฤษภาคม 2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Document Linguistics  – Asian Perspectived (DLAP-3) “Work with Communities : Toward reclamation of Linguistics and cultural heritage” ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้จากเอกสารแนบ รายละเอียดโครงการ ท้ายประกาศ

เอกสารแนบ ๑ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ ๓ : ใบสมัครโครงการ

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (The 3 rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย และ ส่งบทความได้ที่ www.rmutrcon.rmutr.ac.th และ สอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพทได้ที่ ๐๒๔-๔๑๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ หรือ ทางอีเมล์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญชวน ผู้บริหาร หัวหน้างาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

๑. รหัส ๑๐๓ การประเมินค่างานและผลการปฎิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. รหัส ๑๐๖ ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฎิบัติ

๓. รหัส ๑๐๗ วินัยข้าราชการ และการดำเนินการทางวินัย

เพื่อดพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากร และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ รายละเอียดหลักสูตร หรือ ได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ Line ID : @lgq3868b หรือ โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๙๘๕๐๐๐ ,๐๙๘-๒๔๙๐๐๙๙ ,๐๒๐-๗๗๑๗๘๗

เอกสารแนบ ๑ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ ๑ : รายละเอียดโครงการ

 

 

 

 

ประกาศทุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน ๓ ประเภททุน ได้แก่

๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)
๓. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง(เมธีวิจัย สกว.)(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อหลีกเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัครแต่ละทุน จึงแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนปิดรับสมัครดังกล่าว

เอกสารแนบ :  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วยสำนักวิจัย จะจัดประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (NIDA-ICCS ๒๐๑๘) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๑๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ทั้งนี้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง จากหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โปรดลงทะเบียนออนไลน์ http://conference.nida.ac.th/iccs2018/registration.html หรือ QR Code เพื่อลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : โครงการสัมมนากรณีระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ๒ : โปสเตอร์

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ โดยผู้ประสงค์ที่จะสมัครสามารถส่งใบสมัคและหลักฐานประกอบการได้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคได้ที่ www.dwf.go.th หรือขอใบสมัคได้ที่ กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ goryorkor.secretary@gmail.com และ sncdwf@gmail.com หรือโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๕๑ และ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๕

เอกสารแนบ : ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เอกสารแนบ๑ : รับสมัคผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

เอกสารแนบ๒ : ใบสมัคเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

เอกสารแนบ๓ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ ๖th International Conference on Creative Technology & ๒th National Conference on Creative Technology ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand ๔.๐” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ http://utkcretech.rmutk.ac.th หรือสอบถามได้ที่ นางสาวเกตุวดี อุเทน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ต่อ ๑๑๗๗ หรือทาง e-mail: rdi@mail.rmuth.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ด้านสังคมศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาวารสารวิชาการ ให้เป็นมาตรฐานสากลในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ภายใต้ชื่อวารสาร Social Science Asia เพื่อส่งเสริมวงการวิจัยและวงการวิชาการของไทยให้มีผลงานเผยแพร่ไปในระดับโลกและผู้ใช้สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้แบบเสรีหรือ Open Access ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้สะดวกเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ทาง www.socialscienceasia.nrct.go.th

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถขอรับทุน โดยส่งเอกสารจำนวน ๑ ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒-๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๗๐๖,๗๐๗, โทรสาร ๐๒-๕๗๙-๖๘๙๕ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารแนบ๒ : แบบเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับเรื่องจาก The National Research Foundation of Korea (NRF) สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะ ๖-๑๒ เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๐๓ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙ อีเมล sasivimol.t@nrct.go.th

เอกสารแนบ : ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo ๒๐๑๘)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุมเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน ๑ แผ่น รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

เอกสารแนบ๒ : ใบนำส่งเอกสารการนำเสนอผลงาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี”

ในการนี้ ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งชาติจุฬาฯ ขอเรียนเชิญท่าน หรือ ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ซึ่งจะจัดขึ้น วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๗๐๒ ชั้น ๗ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา (จามจุรี๑๐) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ โปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยส่งแบบตอบรับกลับภายใน วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ผ่านโทรสารหมายเลข ๐๒-๒๑๕-๓๕๘๐ หรือ สามารถส่งแบบตอบรับผ่าน Email. Nontiwat.s@chula.ac.th หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ คุณ นนทิวรรธน์ สามัญบุตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๓๙๒๒ หรือผ่าน Email. Nontiwat.s@chula.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “มาเฟียกับการพัฒนาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา มาเฟียนาโปลี”

เอกสารแนบ๑ : ข้อเสนอโครงการวิจัย

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ

เอกสารแนบ๓ : แบบตอบรับ