มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสถาบันเครือข่าย  กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ เรื่อง “บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2018.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ ๕

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕