ขอเชิญยื่นข้อเสนอ (Proposal) งานจ้างที่ปรึกษา “สำรวจ ศึกษา และออกแบบระบบบริหารจัดการพลังงานอาคารสำนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่ และ กฟข. ทั้ง 12 เขต”