ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

การรับสมาชิกใหม่ของ Global Young Academy (GYA) ๒๐๑๘

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นานาชาติ Global Young Academy (GYA) ในการนี้ ทปอ. ขอประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี จากทุกศาสตร์ (วิทยาศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคม หรือมนุษยศาสตร์) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี โดยสามารถกรอกใบสมัครและส่งไปยัง GYA ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอรกนก พรรณรักษา E-mail : orakanoke@nstda.or.th หรือ โทร ๐๒-๕๖๑-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๘ เว็บไซต์ https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/

เอกสารแนบ: การรับสมาชิกใหม่ของ Global Young Academy (GYA) ๒๐๑๘

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับเครือข่ายวิจัยมีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings” วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/ICISW2018 และสามารถติดต่อได้ที่ Email: conference2018@ssru.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการนี้ ขอเรียนเชิญท่าน ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานของท่านสมัคเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่ ใช้บริการฐานข้อมูล ThaiEdResearch และขอเชิญส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org 

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม พีเอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัอภูเก็ต รายละเอียดตามสิ่งที่แนบ ทั้งนี้ ทุกบทบาทที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายอบรม อีเมล์: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค : www.facebook.com/arm.red.94 

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารแนบ๑ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๒ : เชิญชวนส่งบทความ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

มหาวิทยาลัยพะเยา มีประสงค์จะจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๒  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนและส่งบทความวิจัยได้ที่เว็บไซต์ www.prc.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๗-๘ มือถือ ๐๘ ๒๖๒๙ ๑๙๗๐ อีเมล์: prconference@up.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ ๘

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกำหนดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น ๓ : Solution by Design) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตร โดยมีค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๖,๕๐๐.- บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมได้ก่อนที่ www.knit.or.th/web/riii3 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖ ๗๖๓๒-๓๔ กด ๐ หรือ ๐๙๔-๙๕๑๙๖๔๕ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารแนะนำหลักสูตรฯ และกำหนดการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยท่านสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail:conference2018@dpu.ac.th กำหนดส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ไม่นำเสนอบทความ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติได้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dpu.ac.th/conference2018

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวิกา โชคพิกุลทอง เบอร์ติดต่อ (๐๓๔) ๓๔๑๕๔๕-๗ ต่อ ๑๒๕ เบอร์มือถือ ๐๙๒-๒๖๙๓๓๗๗

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

เอกสารแนบ๑ : โครงการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครแข่งขันทุนเพื่อทำการวิจัยและการสอนระยะสั้นจำนวน ๓ ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ ๑ ทุน Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) ประเภทที่ ๒ ทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program (JRS) ประเภทที่ ๓ ทุน Fulbright U.S.-ASEAN Visiting Scholarship Program (USAS)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละทุน และสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ที่ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่บัดนี้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องทำสำเนาและนำส่งใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยประทับตรา ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยติดต่อ                คุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ที่หมายเลข ๐๒-๒๘๕-๐๕๘๑-๒ ต่อ ๑๐๗

เอกสารแนบ : รับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์เพื่อทำการวิจัยและการสอน ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ระเบียบการ

 

ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยางแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ส่งใบสมัคมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑: ประกาศการยางแห่งประเทศไทย