Author Archive: Rujiraphorn Pankaew

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่๒

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ – วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของสำนักสิริพัฒนารวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรม Online ได้ที่ www.training.nida.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้อำนวยการโครงการ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗ และกลุ่มงานบริการฝึกอบรม โทรศัพท์
๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑, ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๓ – ๑๔

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (CREC) ขอแจ้งกรอบระยะเวลาในการทบทวนสำหรับโครงการวิจัยทางคลินิก

คณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Central Research Ethics Committee,CREC) ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของโครงการวิจัยแบบสหสถาบัน

ใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันภาคีให้การสนับสนุนภารกิจการทบทวนทางจริยธรรมของโครงการวิจัยทางคลินิกแบบพหุสถาบันให้มีประสิทธิภาพ โดยลดหรือยกเว้นการทบทวนซ้ำทางจริยธรรมของโครงการวิจัยทางคลินิกที่ได้ที่รับการรับรองจากคณะกรรมการกลางฯ แล้วในแต่ละสถาบัน และแจ้งหรือกำหนดให้บริษัทเอกชนที่สนับสนุนโครงการวิจัยยื่นขอรับการทบทวนที่คณะกรรมการกลางฯ แทนการแยกยื่นโครงการวิจัยแบบพหุสถาบันไปที่แต่ละสถาบันที่มีชื่ออยู่ในโครงการวิจัยนั้น รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกาจน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดูรายเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM”

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิธีใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์สมการโครงสร้างกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ด้วย PLS-SEM” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MS ๒๐๙ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่ http://fms.vru.ac.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สอนเข้าใจแนวคิด ปรัชญา หลักการ วิธีการ ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://thailandpod.org/. จนถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓) ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านให้บุคลากรผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ www.nrms.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยสามารถส่งข้อเสนอที่ดำเนินการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ทางเว็บไซต์ www.nrms.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

แจ้งการจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ เรื่อง “บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” ในวันเสาร์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถ download ได้ที่ www.mua.go.th หรือสอบถามโทร ๐ ๒๕๖๓ ๕๒๕๒ ต่อ ๕๐๑๗

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในการนี้ สถาบันฯ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยลงทะเบียนได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒฯา โทร.๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๙

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัยโครงการปั้นดาว

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม)ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัยโครงการปั้นดาว ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น ๗ ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ตึก DD Mall) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งยืนยันมายังโทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๕ หรือลงทะเบียนตอบรับได้ที่ shorturl.at/pqIQY

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ สวก.๒๕๖๒

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ สวก. ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนอนาคตไทย ด้วยงานวิจัยเกษตร” (Beyond Disruptive Technology) ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สวก. จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ รวมถึงแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62/img/Banner_ARDA.jpg และขอเชิญผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.arda.or.th/registeronline62