Author Archive: Rujiraphorn Pankaew

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ สถานที่จัดการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรจัดที่ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดหลักสูตร และใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร ๐๙๘-๒๔๙๐๐๙๙,๐๒-๐๗๗๑๗๘๗

ขอความร่วมมือการรับสมัครบุคคลวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี ๒๕๖๓ (FY2020)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ได้ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ในการนี้ วช. จึงเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ http://www.nrms.go.th

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory interactive workshop) ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ และใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว

ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กำหนดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติครั้งที่ ๕ “ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” (TECHCON 5th 2019) ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ในการนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการ ประชุมวิชาการ โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://techcon.siamtechu.net ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทำวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ ๒: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ TCI จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu

การรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program)

japan Science and Technology Agency (JST) และ Science and Technology in Society forum (STS forum) ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการเสนอชื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน เข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) สามารถเข้าร่วมได้ทุนการประชุมของ STS forum ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ Kyoto International Conference Center ประเทศญี่ปุ่น (รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นเยาว์สำหรับโครงการผู้นำเยาวชน (STS forum Young Leaders Program) ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลใบสมัครได้ที่ www.nrct.go.th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สถิติขั้นสูง เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว” Workshop on Advanced Statics: Longitudinal Data Analysis ระหว่างวันที่ ๑-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๒๒ อาคารสถาบัน ๒ ชั้น ๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ หลักสูตร ดังเอกสารแนบ ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบ หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hpdcthailand.com หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร ๐๙๘-๒๔๙๐๐๙๙,๐๒-๐๗๗๑๗๘๗

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

ในการนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร และผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/MRD1B2HgrF3Mb5FNA

ขอเชิญร่วมงานโครงการการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๖ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสถาบันเครือข่าย ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุมวิชาการ โครงการรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://neunic2019.neu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒