ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)” เข้าร่วมการแรกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชัน ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://qa.msu.ac.th/miniukm19 ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๔๓๑๓

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครืองข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙

เอกสารแนบ๑ : โครงการและกำหนดการ

เอกสารแนบ๒ : โปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ๓ : แบบบันทึกเรื่องเล่า