ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)” เข้าร่วมการแรกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชัน ๒ คณะมนุษย รายละเอียด