Monthly Archive: กรกฎาคม 2018

ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยางแห่งประเทศไทยได้ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงขอเชิญชวนนิสิตและนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยให้ส่งใบสมัคมาที่กองบริหารงานวิจัย สถาบันยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาและเลื่อนการฝึกอบรม โครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพารา ระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑: ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” ในวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมงาน ได้ที่ Website : http://www.grad.cas.ac.th โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๔๖๕๓๖-๘ ต่อ ๔๐๓ หรือ ๐๙๗-๓๐๓๘๓๘ โทรสาร ๐๔๓-๒๔๖๕๓๙ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผล และจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒

เอกสารแนบ๑ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ๔ ฉบับ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วมกันจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีระดับชาติ ได้กำหนดให้มีการปาฐกถาพิเศษ และพิธีมอบโล่รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม World Ballroom และการประชุมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วช. ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนตามวันที่กำหนด ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่หน้างาน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฐธิดา พุ่มวงศ์ โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๖๐๔,๖๑๘

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการประชุม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๔๐ ปี ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้จัดให้มีการอภิปรายทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดเตรียมบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจโปรดแจ้งแสดงความจำนงลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (QR code) ท้ายหนังสือหรือกรอกใบสมัคและส่งไปที่ฝ่ายตำรา สำนักวิชาการ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการอภิปรายทางวิชาการ

เอกสารแนบ๑ : ใบลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The ๗th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดประชุมวิชาการ The ๗th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ของท่านส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ www.psued.org และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๑๑ โทรสาร ๐ ๗๔๒๘ ๙๒๒๘ E-mail: wilailuck.p@psu.ac.th

เอกสารแนบ: ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาาร The ๗th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change”

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ในวันที่ ๖-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน”ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ

  1. ภาคประชุมสัมมนา ๔ รูปแบบ มากกว่า ๑๐๐ หัวข้อเรื่อง
  2. ภาคนิทรรศการ
  3. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018
  4. กิจกรรม Highlight Stage
  5. กิจกรรมให้คำปรึกษาเรื่องงานวิจัย(Research Clinic)
  6. การจัดกิจกรรมมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ(Thailand Research Expo 2018 Aword)
  7. การจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัฒกรรมสายอุดมศึกษา

ทาง วช. จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” โดยสามารถดูรายละอียดได้ที่  www.researchexpo.nrct.go.th  หรือ www.nrct.go.th  หากต้องการเดินทางเป็นหมูคณะ กรุณาแจ้งทาง วช. รับทราบโดยกรอกข้อมูลตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 :  ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”

เอกสารแนบ 2 : แบบแจ้งประสงค์ขอเดินทางเป็นหมู่คณะ

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

สำหรับปี ๒๕๖๑ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๐ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙ อีเมล pharot.t@nrct.go.th

เอกสารแนบ : การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions” (IEI 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดทำ  “The ๑๐th International Exhibition of Inventions” (IEI ๒๐๑๘) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เมืองฝาซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการนี้ วช. จึงขอความกรุณาท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ทางเว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน “The ๑๐th International Exhibition of Inventions” (IEI ๒๐๑๘)

เอกสารแนบ๑ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวด

เอกสารแนบ๒ : แบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ

เอกสารแนบ๓ : แบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)” เข้าร่วมการแรกเปลี่ยนความรู้ในโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชัน ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://qa.msu.ac.th/miniukm19 ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๕-๔๓๑๓

เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครืองข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๑๙

เอกสารแนบ๑ : โครงการและกำหนดการ

เอกสารแนบ๒ : โปรสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ๓ : แบบบันทึกเรื่องเล่า

ติดตามผล – การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) ประจำปี ๒๕๖๑

ติดตามผล – การจัดการและเพิ่มมูลค่าวัสดุจากการเกษตร (กะลามะพร้าว) 

๒๖ มิถุนายน ปี ๒๕๖๑

ภาพที่ ๑-๒ อาจารย์ เสรีย์  กำลังพูดคุย สอบถาม แลกเปลี่ยน ประสบการณกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

ภาพที่ ๓-๔  วิทยากร และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกันเผาถ่านจากกะลามะพร้าว 

 

ภาพที่ ๕ ถ่านจากกะลามะพร้าว

ภาพที่ ๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก