Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ขอเชิญร่วมเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด”

ขอเชิญร่วมเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด” สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด” ตั้งแต่วันนี้ ๑๘ ธันวาคม จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ท่านสามารถส่งหัวข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ที่ น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หรือทาง e-mail […]

Read More »